Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku

3 stycznia 2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało kolejne rozwiązania z myślą o wsparciu rodzin. Rozwiązaniem tym jest m.in. dofinansowanie obniżenia opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie to będzie przysługiwało rodzicom, opiekunom prawnym, innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki na dzieci uczęszczające do ww. instytucji i nieobjęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Zatem dofinansowanie obniżenia opłaty będzie przysługiwać na:

  • dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte kapitałem,
  • wszystkie dzieci w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia (poza wiekiem objęcia rodzinnym kapitałem opiekuńczym).

Wysokość dofinansowania wynosi 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego instytucję opieki z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.

Wnioski o ustalenie prawa do dofinansowania będzie można składać do ZUS od 1 kwietnia 2022 r. Jeżeli rodzic złoży wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania w terminie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r. to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/rzad-dofinansuje-pobyt-dziecka-w-zlobku-klubie-dzieciecym-u-dziennego-opiekuna-rodzicu-sprawdz-jakie-nalezy-spelnic-formalnosci-by-skorzystac-z-tej-formy-wsparcia.

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki