Informacja o zmianie stawek opłat za odpady komunalne

23 kwietnia 2019

Wójt Gminy Adamów informuje, że od dnia 1 maja 2019 r. zmienią się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na mocy uchwały Nr VII/53/19 Rady Gminy Adamów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty stawki (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2146) stawki opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych wynosić będą:

– 7 zł od osoby miesięcznie  za odpady segregowane,

– 21 zł od osoby miesięcznie za odpady niesegregowane.

Na mocy uchwały Nr VII/52/19 Rady Gminy Adamów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2293) z tytułu odbierania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (instytucje, sklepy, podmioty działalności gospodarczej) opłaty wynosić będą:

Pojemnik Opłata za pojemnik w złotych
Odpady segregowane Odpady niesegregowane
120 l 30,00 45,00
240 l 59,00 89,00
760 l 185,00 278,00
1100 l 268,00 402,00
KP 7 1492,00 1642,00

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454), w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku stwierdzenia, że deklaracja złożona jest nierzetelnie Wójt Gminy jest zobowiązany wszcząć postępowanie, a następnie naliczyć opłatę wraz z należnymi odsetkami.

Deklaracje i ich korekty należy składać do Urzędu Gminy Adamów pokój Nr 1.

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30

Przydatne linki