Nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

29 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Adamów z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Adamowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 713), art. 41e ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 1057) oraz zapisów Uchwały NR VI/46/2015 Rady Gminy Adamów z dnia 9 czerwca 2015 r.  w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Adamowie, zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Adamowie na III kadencję 2020 – 2023.

§ 2. 1. Zgłoszenie kandydata na członka Rady następuje poprzez złożenie dokumentu zgłoszeniowego w formie papierowej do Pełnomocnika Gminy Adamów ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w siedzibie Urzędu Gminy Adamów, ul. Kleeberga 5 lub pocztą elektroniczną na adres t.osinski@adamow.pl, w terminie do dnia 15 lipca 2020 r. do godz. 15.00 (wnioski złożone po tym terminie będą odrzucone).

2. Zgłoszenia dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w ramach prowadzonego naboru na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Adamowie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Gminy Adamów ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ Karol Ponikowski

Załączniki …PDF

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki