Nabór na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

1 lutego 2019

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) i § 17 ust.1 Uchwały Rady Gminy Adamów NR II/12/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Wójt Gminy Adamów ogłasza nabór na członka komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.


Kandydatów na członka komisji konkursowej mogą zgłaszać podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), prowadzące działalność na terenie i na rzecz mieszkańców Gminy Adamów, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty składające oferty w danym konkursie.

Kandydat na członka Komisji Konkursowej musi spełniać następujące kryteria:

  1. być obywatelem RP i korzystać z pełni praw publicznych,
  2. nie pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności (zastosowanie ma art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego – tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
  3. mieć wiedzę i doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego,
  4. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 15 lutego, w sekretariacie Urzędu Gminy  w Adamowie, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Adamów, ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów lub przesłać drogą elektroniczną na adres t.osinski@adamow.pl

Wybrane osoby zostaną powołane do komisji konkursowej Zarządzeniem Wójta Gminy Adamów.

Ogłoszenie …PDF

Formularz zgłoszeniowy …PDF

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha