Ogłoszenie o drugim konkursie na Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Adamowie

3 sierpnia 2018

OGŁOSZENIE

o drugim konkursie na Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Adamowie

            Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160) w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.  w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393) oraz Regulaminu Przeprowadzania Konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Adamowie opracowanego i przyjętego przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Nr XXXV/274/18 Rady Gminy Adamów z dnia 29 czerwca 2018 r. Gmina Adamów ogłasza konkurs na kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Adamowie.

 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej tj. :

1/ posiadać wykształcenie wyższe,

2/ posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,

3/ posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

4/ niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu winni złożyć następujące dokumenty:

1/ Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte postępowaniem konkursowym wraz ze zwięzłą koncepcją funkcjonowania SPZOZ w Adamowie,

2/ Dyplom ukończenia wyższej uczelni oraz, ewentualnie, ukończenia studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie,

3/ Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4/ Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz ewentualnie dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza,

5/ Informację o niekaralności kandydata z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

6/ Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego  zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego,

7/ Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

8/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu,

 1. Dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2 i 5 winny być złożone w oryginale,
 2. Kopie pozostałych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na wniosek Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić do wglądu oryginały dokumentów.
 3. Dokumenty należy składać w terminie do 13 sierpnia 2018 r. do godziny 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy Adamów, ul. Kleeberga 5, pokój Nr 11, lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Adamów, ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów.
 4. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją „Konkurs na stanowiska kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Adamowie”, na której należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko kandydata, jego adres, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.
 5. O terminie złożenia dokumentów decyduje data i godzina ich wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Adamów.
 6. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur to dzień 13 sierpnia 2018 r. godzina 1530 w pokoju Nr 9 Urzędu Gminy Adamów.
 7. W przypadku zakwalifikowania kandydatów przez Komisję Konkursową rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się 14 sierpnia 2018 r. o godzinie 1300 w pokoju Nr 9 Urzędu Gminy Adamów, ul. Kleeberga 5.
 8. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną zawiadomieni telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty e-mail w dniu 13 sierpnia br.
 9. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Adamowie kandydaci na stanowisko Kierownika mogą uzyskać w Sekretariacie Urzędu Gminy Adamów, pokój Nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach  8 – 16. Tel. 25 755 31 67.
 10. Preferowani będą przez podmiot tworzący kandydaci z prawem wykonywania zawodu lekarza, którzy udzielać będą świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Adamowie.
 11. Stosownie do art. 46 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie powołania/ umowy o pracę lub umowa cywilnoprawna na okres 6 lat.

Wójt Gminy

(-) Sławomir Skwarek

Adamów, 3 sierpnia 2018 r.

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki