Ogłoszenie o drugim konkursie na Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Adamowie

3 sierpnia 2018

OGŁOSZENIE

o drugim konkursie na Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Adamowie

            Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160) w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.  w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393) oraz Regulaminu Przeprowadzania Konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Adamowie opracowanego i przyjętego przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Nr XXXV/274/18 Rady Gminy Adamów z dnia 29 czerwca 2018 r. Gmina Adamów ogłasza konkurs na kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Adamowie.

 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej tj. :

1/ posiadać wykształcenie wyższe,

2/ posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,

3/ posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

4/ niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu winni złożyć następujące dokumenty:

1/ Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte postępowaniem konkursowym wraz ze zwięzłą koncepcją funkcjonowania SPZOZ w Adamowie,

2/ Dyplom ukończenia wyższej uczelni oraz, ewentualnie, ukończenia studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie,

3/ Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4/ Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz ewentualnie dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza,

5/ Informację o niekaralności kandydata z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

6/ Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego  zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego,

7/ Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

8/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu,

 1. Dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2 i 5 winny być złożone w oryginale,
 2. Kopie pozostałych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na wniosek Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić do wglądu oryginały dokumentów.
 3. Dokumenty należy składać w terminie do 13 sierpnia 2018 r. do godziny 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy Adamów, ul. Kleeberga 5, pokój Nr 11, lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Adamów, ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów.
 4. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją „Konkurs na stanowiska kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Adamowie”, na której należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko kandydata, jego adres, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.
 5. O terminie złożenia dokumentów decyduje data i godzina ich wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Adamów.
 6. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur to dzień 13 sierpnia 2018 r. godzina 1530 w pokoju Nr 9 Urzędu Gminy Adamów.
 7. W przypadku zakwalifikowania kandydatów przez Komisję Konkursową rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się 14 sierpnia 2018 r. o godzinie 1300 w pokoju Nr 9 Urzędu Gminy Adamów, ul. Kleeberga 5.
 8. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną zawiadomieni telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty e-mail w dniu 13 sierpnia br.
 9. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Adamowie kandydaci na stanowisko Kierownika mogą uzyskać w Sekretariacie Urzędu Gminy Adamów, pokój Nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach  8 – 16. Tel. 25 755 31 67.
 10. Preferowani będą przez podmiot tworzący kandydaci z prawem wykonywania zawodu lekarza, którzy udzielać będą świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Adamowie.
 11. Stosownie do art. 46 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie powołania/ umowy o pracę lub umowa cywilnoprawna na okres 6 lat.

Wójt Gminy

(-) Sławomir Skwarek

Adamów, 3 sierpnia 2018 r.

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha