OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ADAMÓW O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

18 stycznia 2016

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.) i § 17 ust.1 Uchwały Rady Gminy Adamów Nr IX/72/15 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Wójt Gminy Adamów
ogłasza nabór na członka komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku

1. Kandydatów na członka komisji konkursowej mogą zgłaszać podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.), prowadzące działalność na terenie i na rzecz mieszkańców Gminy Adamów, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty składające oferty w danym konkursie.

2. Kandydat na członka Komisji Konkursowej musi spełniać następujące kryteria:
1/ być obywatelem RP i korzystać z pełni praw publicznych,
2/ nie pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności (zastosowanie ma art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego – tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 z późn. zm.);
3/ mieć wiedzę i doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/cyt ustawy;
4/ wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

4. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 5 lutego, w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie, ul. Kleeberga 5, za pośrednictwem poczty na adres: 21-412 Adamów, ul. Kleeberga 5 lub przesłać drogą elektroniczną na adres t.osinski@adamow.pl

5. Wybrane osoby zostaną powołane do komisji konkursowej Zarządzeniem Wójta Gminy Adamów.

Wójt Gminy Adamów
/-/ Sławomir Skwarek

FORMULARZ_KOMISJA. …PDF
  

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha