Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

17 czerwca 2020

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 4 i art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728), podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Adamów.

Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące wymagania:

 • być osobą pełnoletnią,
 • zamieszkiwać na terenie Gminy Adamów,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania ofert: do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie z podaniem:
 2. imienia i nazwiska,
 3. adresu zamieszkania,
 4. numeru telefonu,
 5. adresu email,
 6. informacji, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o powszechnym spisie rolnym.
 7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
 8. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (wzór oświadczenia do pobrania).

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie (pok. 4, I piętro) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres:

Gminne Biuro Spisowe
Urząd Gminy Adamów
ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów

z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny Spis Rolny 2020.” (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje:

 1. Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów będą rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.
 2. Po zarejestrowaniu kandydata w SER system wygeneruje dane do uwierzytelniania –login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi. Na adres e-mail kandydata zostanie automatycznie wysłana wiadomość zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym rachmistrzowi w momencie rejestracji posłuży do zalogowania się do systemu oraz uzyskania informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, w której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
 3. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają informacje o dacie i miejscu szkolenia po ich ustaleniu przez Wojewódzkie Biuro Spisowe. Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
 4. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu.
 5. Egzamin po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning.
 6. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdzi wyniki i spośród osób z pozytywnym wynikiem egzaminu kwalifikuje na rachmistrzów osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów o zakwalifikowaniu na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszeń. Dla osób, które zakwalifikowały się – GBS zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza”.
 7. GBS prześle powiadomienie do rachmistrzów, że mają uzupełnić w e/m-learning swoje dane.
 8. Rachmistrz wprowadzi w aplikacji e/m-learning dane niezbędne do zawarcia umowy zlecenia.
 9. Rachmistrz będzie zobowiązany do przekazani zdjęcia w formacie JPG do identyfikatora rachmistrza spisowego.
 10. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
 11. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
 12. po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 13. po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
 14. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez urząd statystyczny na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.
 15. dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.
 16. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Załączniki:

 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy (zał. nr 1)… DOC
 2. Wzór oświadczenia o niekaralności (zał. nr 2); …DOC
 3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych. ..PDF

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki