SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI 2017

27 listopada 2017

PR. 520.5.2017

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok ogłoszonych Zarządzeniem nr 80/17 Wójta Gminy Adamów z dnia 17 października 2017 r.

Podstawa prawna ogłoszenia konsultacji: art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XLVI/242/10 Rady Gminy Adamów z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2010.146.2452).

Czas trwania konsultacji: od 23 października do 7 listopada 2017 r.
Forma przeprowadzenia konsultacji: wyrażenie pisemnie opinii kierowanej do pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Opinie można było zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy Adamów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: t.osinski@adamow.pl.

Sposób przeprowadzenia konsultacji: zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem konsultowanego dokumentu na stronie internetowej Gminy Adamów (www.adamow.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.adamow.bip.lublelskie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów. Dodatkowo dla usprawnienia przepływu informacji do aktywnych organizacji znajdujących się na terenie Gminy Adamów przesłano wiadomość e-mailem.

Wynik konsultacji: organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oznaczonym terminie nie zgłosiły żadnych uwag do przedstawionego projektu programu.

Adamów, dnia 8 listopada 2017 r.

Wójt Gminy Adamów
/-/ Sławomir Skwarek

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki