SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI 2017

27 listopada 2017

PR. 520.5.2017

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok ogłoszonych Zarządzeniem nr 80/17 Wójta Gminy Adamów z dnia 17 października 2017 r.

Podstawa prawna ogłoszenia konsultacji: art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XLVI/242/10 Rady Gminy Adamów z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2010.146.2452).

Czas trwania konsultacji: od 23 października do 7 listopada 2017 r.
Forma przeprowadzenia konsultacji: wyrażenie pisemnie opinii kierowanej do pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Opinie można było zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy Adamów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: t.osinski@adamow.pl.

Sposób przeprowadzenia konsultacji: zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem konsultowanego dokumentu na stronie internetowej Gminy Adamów (www.adamow.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.adamow.bip.lublelskie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów. Dodatkowo dla usprawnienia przepływu informacji do aktywnych organizacji znajdujących się na terenie Gminy Adamów przesłano wiadomość e-mailem.

Wynik konsultacji: organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oznaczonym terminie nie zgłosiły żadnych uwag do przedstawionego projektu programu.

Adamów, dnia 8 listopada 2017 r.

Wójt Gminy Adamów
/-/ Sławomir Skwarek

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30

Przydatne linki