SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

9 czerwca 2015

Pr. 520.3.2015 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2020.

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 5a ust.1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2014 poz. 1118)organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, tj. Rada Gminy uchwala,  po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, roczny program współpracy oraz może uchwalić wieloletni program współpracy.  Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/242/10 Rady Gminy Adamów z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzeniem nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca  2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2020.
 Celem konsultacji było wypracowanie rozwiązań, które uwzględniałyby możliwości i potrzeby sektora społecznego, adekwatnie do kompetencji i możliwości finansowych samorządu gminnego. Przeprowadzone konsultacje umożliwiały zapoznanie się z projektami programów i wyrażanie przez organizacje pozarządowe swoich opinii, uwag, składanie wniosków i postulatów na każdym etapie jego tworzenia. W proces konsultacji zostały włączone organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Adamów oraz komórki organizacyjne Urzędu.
 Prace nad projektem programu współpracy składały się z dwóch etapów: – I etap, w którym organizacje mogły zgłaszać swoje uwagi i propozycje, współtworząc tym samym projekty dokumentów, natomiast w II etapie odbyły się formalne konsultacje projektów programów, zgodnie z procedurą wynikającą z przytoczonej wcześniej uchwały. 

I etap konsultacji

 Prace nad opracowaniem projektu programu wieloletniego prowadzone były w ramach projektu „Razem jesteśmy najsilniejsi – wdrażanie Modelu współpracy pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi na terenie 6 gmin powiatu łukowskiego”, który Gmina realizuje od grudnia 2013 roku. W ramach projektu powołano Zespół Roboczy ds. opracowania Wieloletniego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W ramach prac nad programem odbyły się dwa warsztaty konsultacyjne, w których uczestniczyli przedstawiciele JST i NGO.  

II etap konsultacji

 Zgodnie z Zarządzeniem nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2020. 

Termin rozpoczęcia konsultacji określono na dzień 23 marca, a zakończenia na dzień 6 kwietnia 2015 r. Konsultacje zaplanowano w formie pisemnej opinii z użyciem dostępnych formularzy, stanowiących załączniki do przedmiotowego Zarządzenia.

Projekt konsultowanego dokumentu zamieszczono na stronie internetowej Gminy (www.adamow.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.adamow.bip.lubelskie.pl) oraz w siedzibie Urzędu, informację o konsultacjach wraz z projektami programów wysłano również drogą elektroniczną do organizacji w dniu 19 marca 2015 r. 

Wynik konsultacji

   Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły uwag do przedstawionego projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2020.  

Za konsultacje społeczne Programu odpowiadał inspektor ds. promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

  Wójt Gminy Adamów
/-/ Sławomir Skwarek 

Sprawozdanie przygotował: Tadeusz Osiński 

inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Adamów, 10 kwietnia 2015 r.

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha