Termomodernizacja budynków nr 1, 2, 3a i 3b oraz wykonanie OZE dla potrzeb podgrzewania c.w.u. na Osiedlu Tęcza w Adamowie

23 października 2019

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 „Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego”.

 Wartość projektu: 2 448 661,58  zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 2 112 114, 71 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nieprzekraczającej: 1 460 155, 04
Wkład własny w wysokości : 988 506,54 zł

Cel główny projektu:

Podniesienie jakości świadczonych usług społecznych, dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych należących do  Spółdzielni Mieszkaniowej w Adamowie.

Cele projektu:

  1. Poprawa atrakcyjności społeczno-gospodarczej Adamowa poprzez wykorzystanie OZE.
  2. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.
  3. Podniesienie jakości świadczonych usług społecznych, dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Adamowie.

Korzyści społeczno-gospodarcze, jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji celów projektu:

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte znaczące korzyści społeczno-gospodarcze, a tym samym ograniczone straty materialne i środowiskowe. Osiągnięte korzyści będą miały charakter lokalny jak i regionalny. Wśród najważniejszych z nich należy wymienić:

– poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach mieszkalnych,

– redukcja emisji gazów cieplarnianych,

– zmniejszenie stopnia degradacji środowiska naturalnego dzięki wykorzystaniu OZE,

– wzrost jakości życia mieszkańców Adamowa,

– budowanie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenia zależności od importu paliw,

– zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego,

– większy poziom edukacji ekologicznej mieszkańców,

– zwiększenie stopnia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej poprzez zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju pomiędzy Lubelszczyzną a innymi regionami,

– promowanie regionu jako nowoczesnego i proekologicznego,

– ograniczenie zachorowań wynikających z zanieczyszczeń środowiska,

– poprawa wizerunku osiedla objętego inwestycją oraz Adamowa w oczach potencjalnych inwestorów, co może prowadzić do utworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców.

Planowane efekty:

Wskaźnik rezultatu:

Lp. Wskaźnik realizacji celu Jednostka

pomiaru

Wartość docelowa wskaźnika
1 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 1388,70
2 Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWht/rok

 

47,10
3 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) tony/rok 152,10

Wskaźnik produktu:

Lp. Wskaźnik realizacji celu Jednostka pomiaru Wartość docelowa wskaźnika
1 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych MWt 0,05
2 Liczba zmodernizowanych energetycznie

budynków

szt 3
3 Powierzchnia zmodernizowanych budynków metr kwadratowy 4000
4 Liczba gospodarstw domowych objętych modernizacją szt 68
5 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych MWht/rok 47,10

Zakres projektu obejmuje termomodernizację 3 obiektów mieszkalnych (Budynki: Osiedle Tęcza 1, Osiedle Tęcza 2, Osiedle Tęcza 3a i 3b), w skład której wchodzą następujące elementy: ocieplenie ścian zewnętrznych z robotami towarzyszącymi, ocieplenie stropodachów, ocieplenie piwnic, balkonów,  uzupełnienie pokrycia, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę nawierzchni opaski z kostki brukowej, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych (Osiedle Tęcza 1), montaż instalacji solarnej do obsługi wszystkich budynków, opomiarowanie węzłów budynków, wykonanie systemu zarządzania energią, wymiana zaworów grzejnikowych. Wykonanie instalacji solarnej na budynku kotłowni do celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej dostarczanej do modernizowanych budynków.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki