„Testament”

22 listopada 2018

„Nie zasypiałem gruszek w popiele”

– czyli swoisty „testament” Sławomira Skwarka

Przez dwanaście lat razem z pracownikami Urzędu Gminy szukaliśmy pomysłów na realizację projektów dla społeczności gminnej z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Tak też było pod koniec mojej kadencji. Ostatnie miesiące to czas żmudnej, urzędniczej pracy nad projektami zarówno w wymiarze inwestycyjnym jak i społecznym. Przygotowaliśmy i złożyliśmy do dofinansowania wnioski o łącznej wartości 13.770.501,32 zł w tym 8.850.329,07 zł dofinansowania.

Na końcowym etapie przygotowania jest również Studium Kierunków i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Adamów. Opracowanie studium jest pierwszym etapem zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

ZŁOŻONE PROJEKTY PRIORYTETOWE:

„PLAC NIEDŹWIEDZI”- rewitalizacja centrum miejscowości Adamów

Zadanie przewiduje kompleksowe zagospodarowanie i uporządkowanie placu ograniczonego ulicami  Kleeberga, Wyszyńskiego i Męczenników Katynia oraz łącznikiem pomiędzy Urzędem Gminy i budynkiem dawnej „Cory”. W ramach inwestycji zaprojektowano wielofunkcyjną przestrzeń publiczną składającą się m.in. ze strefy parku i placu z fontanną, niewielkiego amfiteatru, placu zabaw oraz strefy sportowej (ścianka wspinaczkowa, skatepark), uzupełnionych nasadzeniami zieleni, małą architekturą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

Okres realizacji: 2019

Wartość projektu: 4.388.400,95 zł
Dofinansowanie: 3.279.097,03 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wniosek został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny wymogów formalnych oraz na etapie oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

OD.NOWA – przebudowa budynku  Domu Kultury – Pomnika Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej

Zadanie przewiduje dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisów ppoż. Przewidziano zastosowanie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo oraz użytkowanie obiektu przy zmniejszonym zużyciu energii, a także komfortowe warunki higieniczno-sanitarne. Celem zadania jest tworzenie wysokiej jakości oferty kulturalnej dostępnej dla zróżnicowanych grup odbiorców w tym osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji: 2019

Wartość projektu: 1.000.000,00 zł
Dofinansowanie: 500.000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wniosek w trakcie oceny.

Przebudowa drogi gminnej nr 102784L (ul. Kleeberga) oraz Łączników nr 1, 2, 3 w Adamowie

Zadanie przewiduje wymianę nawierzchni ul. Kleeberga oraz łączników ulic Kleeberga i Wyszyńskiego.

Okres realizacji: 2019

Wartość projektu: 1.306.289,69 zł
Dofinansowanie: 831.192,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wniosek w trakcie oceny.

Rozwój gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Adamów

Zadanie przewiduje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Adamowie (ul. Kościelna), budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gułowie, modernizację oczyszczalni ścieków w Adamowie, budowę sieci wodociągowej rozdzielczej we Władysławowie (spinka wodociągu), modernizację stacji uzdatniania wody w Hordzieżce, modernizację stacji uzdatniania wody w Adamowie oraz wdrożenie serwisu on-line z ICT.

Okres realizacji: 2019-2021

Wartość projektu: 5.091.856,58 zł
Dofinansowanie: 3.523.530,94 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wniosek został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny wymogów formalnych i został przekazany do dalszej oceny.

STUK – PUK – OTWÓRZ DRZWI – rozwój usług społecznych na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Seniora

Projekt przewiduje wzrost dostępności usług społecznych dla osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz realizację cyklicznych zajęć stacjonarnych i wyjazdowych. Projekt umożliwi również korzystanie ze sprzętu oraz profesjonalnej opieki fizjoterapeuty.

Okres realizacji: 2019-2020

Wartość projektu: 1.257.719,10 zł
Dofinansowanie: 1.106.519,10 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych  9-12

Projekt został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny warunków formalnych i został przekazany do dalszej oceny.

„Metrum ¾ – czyli dlaczego dzieci lubią Maję”

Projekt zakłada zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Przewidziano m.in. rozbudowę istniejącej bazy przedszkolnej, zakup wyposażenia, rozszerzenie oferty zajęć oraz szkolenia dla nauczycieli.

Okres realizacji: 2019-2020

Wartość projektu: 726.235,00 zł
Dofinansowanie: 609.990,00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych  9-12.

Projekt został pozytywnie zweryfikowany na ostatnim etapie oceny i oczekuje na decyzję Zarządu Województwa.

Poniżej kilka wizualizacji „Placu Niedźwiedzi”:

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha