Wójt Gminy Adamów informuje o ogłoszeniu pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości

13 stycznia 2020

Wójt Gminy Adamów informuje o ogłoszeniu pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamów położonej w miejscowości Konorzatka, obręb 0008,Konorzatka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 424 o pow. 0,5085 ha. Cena wywoławcza nieruchomości 238 200,00 PLN.

Przetarg odbędzie się 21 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Adamów, ul. Kleberga 5, 21-412 Adamów – pok. nr 7.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w PLN z podaniem imienia, nazwiska i dresu zamieszkania lub nazwy i siedziby firmy oraz numeru działki w wysokości 11 910,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 00/100) na konto Bank Spółdzielczy w Adamowie nr: 49 9202 0003 0000 0215 2000 0040 w terminie do dnia  17 lutego 2020 r. (dniem dokonania wpłaty jest dzień uzyskania środków na rachunku).

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona w dniu 13 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Adamów (tablica informacyjna zewnętrzna oraz na I piętrze), a także została zamieszczona na stronie internetowej urzędu www.adamow.pl i w Biuletynie informacji Publicznej https://adamow.bip.lubelskie.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości tj. na tablicy informacyjnej.

Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki i Rozwoju Lokalnego, Urząd Gminy Adamów, ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów, tel./fax: 25 7553167, e-mail: adamow@adamow.pl.

Wójt Gminy Adamów
/-/ Karol Ponikowski

Ogłoszenie przetarg …PDF

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha