Wójt Gminy Adamów informuje o ogłoszeniu pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości

13 stycznia 2020

Wójt Gminy Adamów informuje o ogłoszeniu pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamów położonej w miejscowości Konorzatka, obręb 0008,Konorzatka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 424 o pow. 0,5085 ha. Cena wywoławcza nieruchomości 238 200,00 PLN.

Przetarg odbędzie się 21 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Adamów, ul. Kleberga 5, 21-412 Adamów – pok. nr 7.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w PLN z podaniem imienia, nazwiska i dresu zamieszkania lub nazwy i siedziby firmy oraz numeru działki w wysokości 11 910,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 00/100) na konto Bank Spółdzielczy w Adamowie nr: 49 9202 0003 0000 0215 2000 0040 w terminie do dnia  17 lutego 2020 r. (dniem dokonania wpłaty jest dzień uzyskania środków na rachunku).

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona w dniu 13 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Adamów (tablica informacyjna zewnętrzna oraz na I piętrze), a także została zamieszczona na stronie internetowej urzędu www.adamow.pl i w Biuletynie informacji Publicznej https://adamow.bip.lubelskie.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości tj. na tablicy informacyjnej.

Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki i Rozwoju Lokalnego, Urząd Gminy Adamów, ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów, tel./fax: 25 7553167, e-mail: adamow@adamow.pl.

Wójt Gminy Adamów
/-/ Karol Ponikowski

Ogłoszenie przetarg …PDF

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki