ZARZĄDZENIE NR 16/17 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z DNIA 1 LUTEGO 2017

2 lutego 2017

Zarządzenie Nr 16/17
Wójta Gminy Adamów
z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w Gminie Adamów

  Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1817) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z ogłoszeniem w dniu 10 stycznia 2017 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w Gminie Adamów powołuję Komisję do przeprowadzenia tego konkursu w następującym składzie:
1. Tadeusz Osiński        – Przewodniczący Komisji,
2. Agnieszka Smolarz-Świerk    – Członek Komisji,
3. Izabela Alikowska        – Członek Komisji,

§ 2.

Komisja na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2016 r. o godzinie 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy dokona otwarcia, oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Adamów
 /-/ Sławomir Skwarek

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30

Przydatne linki