ZARZĄDZENIE NR 2/16 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z DNIA 15 STYCZNIA 2016 ROKU

15 stycznia 2016

Zarządzenie Nr 2/16
Wójta Gminy Adamów
z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku

  Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.) i Uchwały Rady Gminy Adamów Nr IX/72/15 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Adamów w 2016 roku.
2.Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonywania zadań publicznych przez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3.Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się: w Biuletynie Informacji Publicznej  (www.adamow.bip.lubelskie.pl), na stronie internetowej Urzędu (www.adamow.pl) i zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Adamów
/-/ Sławomir Skwarek

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Adamów z dnia 15 stycznia 2016 r. .PDF

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha