Zarządzenie Nr 22/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

28 lutego 2020

Zarządzenie Nr 22/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 poz. 688, 1570, 2020)  oraz Uchwały NR XV/108/19 Rady Gminy Adamów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 poz. 6531), zarządzam, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 20/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Adamów w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży dokonuję wyboru oferty Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie na realizację zadania „Szlakiem bohaterów wojny obronnej Polski 1939 roku” – całkowity koszt zadania 21 028,00 zł.

§ 2. Na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, o którym mowa w § 1, udziela się dotacji celowej w kwocie 19 928,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Adamów

 /-/ Karol Ponikowski

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki