Zarządzenie Nr 24/21 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

18 marca 2021

Zarządzenie Nr 24/21 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057)  oraz Uchwały NR XXV/187/20 Rady Gminy Adamów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 23/21 Wójta Gminy Adamów z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dokonuję wyboru ofert:

 

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orły” Wola Gułowska „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych i imprez, promujących aktywność fizyczną mieszkańców gminy Adamów” 3 500,00 zł
Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Adamowie „Szkolenie sportowe mieszkańców gminy, prowadzenie 4 drużyn piłki nożnej, udział w rozgrywkach organizowanych przez BOZPN” 75 000,00 zł

.

Parafialny Ludowy Klub Sportowy „Żaki” Adamów „Tenis stołowy dla mieszkańców gminy Adamów” 3 500,00 zł
Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego „Zuchowy Turniej Sportowy” 3 000,00 zł

§ 2. Na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku w gminie Adamów, o którym mowa w § 1, udziela się dotacji celowej w kwocie 85 000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy zł.).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Adamów

 /-/ Karol Ponikowski

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki