ZARZĄDZENIE NR 4/17 WÓJTA GMINY ADAMÓW

12 stycznia 2017

Zarządzenie Nr 4/17
Wójta Gminy Adamów
z dnia 10 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817) i Uchwały Rady Gminy Adamów Nr XIX/142/16 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Adamów w 2017 roku.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonywania zadań publicznych przez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się: w Biuletynie Informacji Publicznej  (www.adamow.bip.lubelskie.pl), na stronie internetowej Urzędu (www.adamow.pl)  i zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Adamów
/-/ Sławomir Skwarek

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA …PDF

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30

Przydatne linki