Zarządzenie Nr 56/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

19 września 2018

Zarządzenie Nr 56/18

Wójta Gminy Adamów

z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia                       

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000,1349, 1432) oraz art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 3b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, 1496), w związku z uchwałą nr XXVI/195/17 Rady Gminy Adamów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Adamów, uchwałą nr XV/97/12 Rady Gminy Adamów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Konorzatce, uchwałą nr XXXIV/267/18 Rady Gminy Adamów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, uchwałą nr XXXIV/266/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, uchwałą nr XXXIV/265/18 Rady Gminy Adamów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, uchwałą nr XXXIV/268/18 Rady Gminy Adamów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków

zarządzam, co następuje:

  • 1

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia.

  • 2
  1. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu od dnia 19 września 2018 r.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu, w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia, podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
  • 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 56/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 19 września 2018 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA …PDF

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 56/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 19 września 2018 r

WÓJT GMINY ADAMÓW INFORMUJE

że w dniu 19 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Adamów (I piętro oraz tablica zewnętrzna) oraz na stronach internetowych www.adamow.pl oraz www.adamow.bip.lubelskie.pl zostaną upublicznione na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki i Rozwoju Lokalnego, Urząd Gminy Adamów, ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów, tel./fax: 25 7553167, e-mail: adamow@adamow.pl.

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha