Zarządzenie nr 67/21 Wójta Gminy Adamów z dnia 12 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

14 października 2021

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz uchwały Nr XLVI/242/10 Rady Gminy Adamów z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2010.146.2452) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam konsultacje projektu programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w kwestii programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.

3. Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem programu na stronie internetowej Gminy Adamów (www.adamow.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.adamow.bip.lubelskie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów.

§ 2. Konsultacje rozpoczynają się z dniem 15 października i trwają do 29 października 2021 r.

§ 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji można zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy Adamów – ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: t.osinski@adamow.pl z dopiskiem: „Konsultacje”. Formularz konsultacji stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się pełnomocnikowi gminy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

    Wójt Gminy Adamów

/-/ Karol Ponikowski

Zał. 1 Projekt Programu współpracy …doc

Zał. 2 Formularz konsultacji …doc

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki