Zarządzenie Nr 68/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 23 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

23 października 2018

Zarządzenie Nr 68/18
Wójta Gminy Adamów
z dnia 23 października 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 35 ust. 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, 1496, 1669, 1693 i 1716), w związku z uchwałą nr XXXVII/286/18 Rady Gminy Adamów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w formie bezprzetargowej,
zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2

1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu od dnia 23 października 2018 r.
2. Informację o wywieszeniu wykazu, podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 68/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 23 października 2018 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ …PDF

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha