Zawiadomienie III zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

10 grudnia 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 14 grudnia
2018 r. /piątek/ na godzinę 1400
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów III zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu obrad II sesji Rady Gminy,
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności,
 5. Interpelacje i wnioski radnych,
 6. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Adamów,
 • w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Adamów,
 • w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw na terenie Gminy Adamów,
 • w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego
  w zakresie dożywiania pn. ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata
  2019-2023,
 • w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zwolnienia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Adamów,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dachu w formie bezprzetargowej,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
 1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,
 2. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

      /-/ Anna Bartosiewicz

Oglądaj na żywo: III Sesja Rady Gminy Adamów

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha