Zawiadomienie VII zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

20 marca 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 marca 2019 r. /środę/ na godzinę 14:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Adamowie VII zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad VI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie, realizacji zadań i potrzeb z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018r.
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów,
 • w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw na terenie Gminy Adamów,
 • w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej,
 • w sprawie ustalenia opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

9. Zamknięcie sesji

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Anna Bartosiewicz

Transmisja sesji: https://youtu.be/YeqAVFiv-pE

Sesja Rady Gminy Adamów na żywo:

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha