Zawiadomienie VII zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

20 marca 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 marca 2019 r. /środę/ na godzinę 14:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Adamowie VII zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad VI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie, realizacji zadań i potrzeb z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018r.
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów,
 • w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw na terenie Gminy Adamów,
 • w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej,
 • w sprawie ustalenia opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

9. Zamknięcie sesji

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Anna Bartosiewicz

Transmisja sesji: https://youtu.be/YeqAVFiv-pE

Sesja Rady Gminy Adamów na żywo:

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki