ZAWIADOMIENIE XXXIII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ADAMÓW

16 kwietnia 2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm./ zwołuję
na dzień 20 kwietnia 2018 r. /piątek/ na godzinę 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów XXXIII zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm./ zwołuję
na dzień 20 kwietnia 2018 r. /piątek/ na godzinę 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów XXXIII zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu obrad XXXII sesji Rady Gminy,
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami,
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie, ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r. oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok,
7. Podjęcie uchwał:
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie,
– w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów na 2018 rok,
– w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Adamów.
– w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Adamów,
– w sprawie rozpatrzenia skargi przekazanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
– w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Adamów,
– w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Adamów”,
– w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
– w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
8. Interpelacje i wnioski radnych,
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,
10. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Adamów
/-/ Krystyna Bujak

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha