Zawiadomienie XXXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

26 września 2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ zwołuję na dzień 28 września 2018 r. /piątek/ na godzinę 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Adamowie XXXVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu obrad:

– XXXIV sesji Rady Gminy,

– XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy,

– XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy,

– XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy,

 1. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności,
 2. Interpelacje i wnioski radnych,
 3. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku,
 4. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Adamów,
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
 • w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Adamów na lata 2018 – 2020 z perspektywą do 2024 roku
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
 1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,
 2. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Krystyna Bujak

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha