Baza NGO

18 czerwca 2018

Towarzystwo Przyjaci贸艂 Adamowa i Okolicy
Prezes Zarz膮du: 聽Robert Baran
Adres: ul. Kleeberga 36, 21-412 Adam贸w
tel.:
e-mail:

NR KRS 聽聽聽0000042847
Data wpisu do rejestru: 12.09.2001
Forma prawna:聽 stowarzyszenie
Cele statutowe:聽Pobudzanie miejscowej spo艂eczno艣ci do aktywnego udzia艂u i wsp贸艂dzia艂ania w rozwoju kulturalnym, spo艂ecznym i gospodarczym terenu obj臋tego dzia艂aniem Towarzystwa tj. Gminy Adam贸w. Podejmowanie dzia艂a艅 w zakresie utrwalania i popularyzacji zas艂uguj膮cych na uwag臋 warto艣ci obyczajowych, historycznych i patriotycznych oraz walor贸w przyrodniczych.

Stowarzyszenie Przyjaci贸艂 Gminy Adam贸w 鈥濲EDNO艢膯鈥
Prezes Zarz膮du:聽 Jolanta Marczak
Adres: 聽聽聽Sobiska 22, 21-412 Adam贸w
tel.:
e-mail:聽聽聽swojacy-2008@o2.pl
www.malinowawies.sobiska.pl

NR KRS 聽聽聽0000303010
Data wpisu do rejestru: 03.04.2008
Forma prawna:聽 stowarzyszenie
Cele statutowe:聽Inicjowanie i kreowanie dzia艂a艅 spo艂ecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju o艣wiaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji; poznawanie, zachowywanie i upowszechnianie wiejskiej kultury tradycyjnej; inspirowanie dzia艂a艅 na rzecz wzrostu 艣wiadomo艣ci ekologicznej; wspieranie dzieci i m艂odzie偶y oraz rodzin w trudnej sytuacji 偶yciowej; poprawa standardu 偶ycia spo艂eczno艣ci wiejskiej.

Towarzystwo Przyjaci贸艂 Woli Gu艂owskiej
Prezes Zarz膮du: Iwona Adamska
Adres: 聽聽聽Wola Gu艂owska 68, 21-481 Wola Gu艂owska
tel.:聽 25 7550215; +48 609801969
e-mail:聽 tpwolagulowska@gmail.com
www.przyjaciele.wolagulowska.com

NR KRS 聽聽聽0000306875
Data wpisu do rejestru: 27.05.2008
Forma prawna:聽 stowarzyszenie
Cele statutowe:聽Integracja spo艂eczno艣ci lokalnej; ochrona zabytk贸w kultury umys艂owej i materialnej regionu; piel臋gnowanie miejscowych tradycji oraz ich popularyzacja; upami臋tnianie regionalnych miejsc pami臋ci narodowej; anga偶owanie intelektualist贸w i w艂adz samorz膮dowych w problemy regionu; wspieranie dzia艂alno艣ci spo艂ecznej, kulturalnej, o艣wiatowej na rzecz regionu; promocja regionu na zewn膮trz.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Budziska
Prezes Zarz膮du: 聽Bogdan Berli艅ski
Adres: 聽聽聽Budziska 28, 21-412 Adam贸w
tel.:聽聽聽697746332
e-mail:聽聽聽stowarzyszeniebudziska1@onet.pl

NR KRS 聽聽聽0000386093
Data wpisu do rejestru: 13.05.2011
Forma prawna:聽 stowarzyszenie
Cele statutowe:聽Aktywizowanie i integrowanie 艣rodowiska lokalnego; wspieranie wszechstronnego i zr贸wnowa偶onego rozwoju spo艂eczno-kulturowego i gospodarczego wsi Budziska.

Stowarzyszenie O艣wiatowe 鈥濳AGANEK鈥
Prezes Zarz膮du:聽 Monika Izdebska
Adres: 聽聽聽Zak臋pie 17A, 21-412 Adam贸w
tel.:聽聽聽25 755 46 27
e-mail:聽聽聽so.kaganek@wp.pl
www.spzakepie.pl

NR KRS 聽聽聽0000401687
Data wpisu do rejestru: 10.11.2011
Forma prawna:聽 stowarzyszenie
Cele statutowe:聽Wspieranie wszechstronnego i zr贸wnowa偶onego rozwoju o艣wiatowego, spo艂ecznego, kulturalnego i gospodarczego Zak臋pia i okolic; prowadzenie dzia艂alno艣ci na rzecz edukacji ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej, regionalnej i innej; inicjowanie organizowanie i wspieranie dzia艂a艅 na rzecz dzieci i m艂odzie偶y z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, w tym r贸wnie偶 dzieci i m艂odzie偶y niepe艂nosprawnej; organizowanie spotka艅, imprez kulturalnych, o艣wiatowych, sportowych i zdrowotnych oraz szkole艅 specjalistycznych; podejmowanie dzia艂a艅 przeciwdzia艂aj膮cych powstawaniu bezrobocia w艣r贸d m艂odych ludzi oraz marginalizacji os贸b zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym.

Stowarzyszenie Pami臋ci Czynu Bojowego Kleeberczyk贸w
Prezes Zarz膮du: 聽Renata Pawlikowska
Adres: 聽聽聽Wola Gu艂owska 68, 21-481 Wola Gu艂owska
tel.:聽聽聽25 755 02 15
e-mail:

NR KRS 聽聽聽0000470819
Data wpisu do rejestru: 24.07.2013
Forma prawna: stowarzyszenie
Cele statutowe:聽popularyzacja, utrwalanie i zachowanie pami臋ci o bohaterskich czynach bojowych Samodzielnej Grupy operacyjnej 鈥濸OLESIE鈥 dowodzonej przez genera艂a Franciszka Kleeberga w wojnie obronnej 1939 roku.

Stowarzyszenie Absolwent贸w i Sympatyk贸w Zespo艂u Szk贸艂 im. gen. F. Kami艅skiego w Adamowie
Prezes Zarz膮du: Marta Orzy艂owska
Adres: 聽聽聽ul. Cmentarna 6, 21-412 Adam贸w
tel.:聽聽聽25 755 31 69
e-mail:聽聽聽sympatycy.zs@gmail.com
www.zswadamowie.pl

NR KRS 聽聽聽0000447657
Data wpisu do rejestru: 16.01.2013
Forma prawna:聽 stowarzyszenie
Cele statutowe:聽Utrzymywanie i rozwijanie 艂膮czno艣ci pomi臋dzy szko艂膮 i jej absolwentami dla piel臋gnowania tradycji szko艂y; wsp贸艂dzia艂anie i wsp贸艂praca z dyrekcj膮 szko艂y, gronem pedagogicznym, rad膮 rodzic贸w i samorz膮dem uczniowskim; ochrona interes贸w szko艂y; pomoc w sytuacjach 偶yciowych i zawodowych cz艂onk贸w stowarzyszenia; udzielanie wsparcia i wszechstronnej pomocy w dzia艂alno艣ci szko艂y; realizowanie przedsi臋wzi臋膰 naukowych, o艣wiatowo-wychowawczych, technicznych, kulturalnych, poznawczych, turystycznych oraz wsp贸艂pracy i wymiany mi臋dzynarodowej; dzia艂anie na rzecz aktywizacji zawodowej w艣r贸d cz艂onk贸w stowarzyszenia; wszechstronne propagowanie dzia艂alno艣ci szko艂y, jej absolwent贸w i nauczycieli; wspieranie przedsi臋biorczo艣ci w艣r贸d cz艂onk贸w stowarzyszenia; dzia艂anie na rzecz wspierania realizacji zada艅 wychowawczych szko艂y; udzielanie pomocy uczniom znajduj膮cym si臋 w trudnej sytuacji losowej lub materialnej; tworzenie warunk贸w do rozwoju uzdolnie艅 uczni贸w 鈥 organizowanie zaj臋膰 pozalekcyjnych, wyjazd贸w i wycieczek edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych; wspomaganie szko艂y w nawi膮zywaniu wsp贸艂pracy ze szko艂ami wy偶szymi, stowarzyszeniami i fundacjami.

Ochotnicza Stra偶 Po偶arna w Adamowie
Prezes Zarz膮du:聽 Celina Latoch
Adres: 聽聽聽ul. Cmentarna 33, 21-412 Adam贸w
tel.:
e-mail:聽聽聽ospadamow@o2.pl

NR KRS 聽聽聽0000298493
Data wpisu do rejestru: 20.02.2008
Forma prawna:聽 stowarzyszenie
Cele statutowe:聽Prowadzenie dzia艂alno艣ci maj膮cej na celu zapobieganie po偶arom oraz wsp贸艂dzia艂anie w tym zakresie z PSP, organami samorz膮dowymi i innymi podmiotami, udzia艂 w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie po偶ar贸w, zagro偶e艅 ekologicznych zwi膮zanych z ochron膮 艣rodowiska oraz innych kl臋sk i zdarze艅; informowanie ludno艣ci o istniej膮cych zagro偶eniach po偶arowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; rozwijanie w艣r贸d cz艂onk贸w OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie dzia艂alno艣ci kulturalno-o艣wiatowej i rozrywkowej; wykonywanie innych zada艅 wynikaj膮cych z przepis贸w o ochronie przeciwpo偶arowej oraz dzia艂ania na rzecz ochrony 艣rodowiska.

Ochotnicza Stra偶 Po偶arna w Woli Gu艂owskiej
Prezes Zarz膮du:聽 Waldemar Bancerz
Adres: 聽聽聽Wola Gu艂owska 68, 21-412 Wola Gu艂owska
tel.:
e-mail:

NR KRS 聽聽聽0000298421
Data wpisu do rejestru: 05.02.2008
Forma prawna:聽 stowarzyszenie
Cele statutowe:聽prowadzenie dzia艂alno艣ci maj膮cej na celu zapobieganie po偶arom oraz wsp贸艂dzia艂anie w tym zakresie z Pa艅stwow膮 Stra偶膮 Po偶arn膮, organami samorz膮dowymi i innymi podmiotami; udzia艂 w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie po偶ar贸w, zagro偶e艅 ekologicznych zwi膮zanych z ochron膮 艣rodowiska oraz innych kl臋sk i zdarze艅; informowanie ludno艣ci o istniej膮cych zagro偶eniach po偶arowych i ekologicznych oraz ochrony przed nimi; upowszechnianie, w szczeg贸lno艣ci w艣r贸d cz艂onk贸w, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie dzia艂alno艣ci kulturalnej i o艣wiatowej; wykonywanie innych zada艅 wynikaj膮cych z przepis贸w o ochronie przeciwpo偶arowej oraz statutu; dzia艂ania na rzecz ochrony 艣rodowiska; wspomaganie rozwoju spo艂eczno艣ci lokalnych.

Ochotnicza Stra偶 Po偶arna w Hordzie偶ce
Prezes Zarz膮du: 聽Mieczys艂aw Stanis艂aw Dzido
Adres: 聽聽聽Hordzie偶ka 30, 21-412 Adam贸w
tel.:
e-mail:

NR KRS 聽聽聽0000472723
Data wpisu do rejestru: 11.09.2013
Forma prawna:聽 stowarzyszenie
Cele statutowe:聽zapobieganie po偶arom oraz wsp贸艂dzia艂anie w tym zakresie z Pa艅stwow膮 Stra偶膮 Po偶arn膮, organami samorz膮dowymi i innymi podmiotami; udzia艂 w akcjach ratowniczych; informowanie ludno艣ci o istniej膮cych zagro偶eniach po偶arowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie dzia艂alno艣ci kulturalnej i o艣wiatowej; wykonywanie innych zada艅 wynikaj膮cych z przepis贸w o ochronie przeciwpo偶arowej oraz statutu; dzia艂ania na rzecz 艣rodowiska; wspomaganie rozwoju spo艂eczno艣ci lokalnych.

Ludowy Klub Sportowy 鈥濻ok贸艂鈥 w Adamowie
Prezes Zarz膮du: Mateusz Golian
Adres: 聽聽聽ul. Targowa 25, 21-412 Adam贸w
tel.:
e-mail:聽聽 sokoladamow1949@gmail.com

NR REJESTRU 聽聽7/99
Data wpisu do rejestru: 05.07.1999
Forma prawna聽聽stowarzyszenie kultury fizycznej
Cele statutowe:聽Tworzenie warunk贸w do uprawiania sportu przez cz艂onk贸w Klubu oraz do podnoszenia ich poziomu sportowego; rozwijanie w艣r贸d spo艂eczno艣ci lokalnej kultury fizycznej w r贸偶nych formach wychowania fizycznego, sportu, turystyki i krajoznawstwa; kszta艂towanie pozytywnych cech charakteru i osobowo艣ci cz艂onk贸w Klubu oraz przeciwdzia艂anie patologiom spo艂ecznym w艣r贸d lokalnej m艂odzie偶y.

Klub Biegacza V-Max Adam贸w
Prezes Zarz膮du: 聽Pawe艂 M艂odzikowski
Adres: 聽聽聽ul. Targowa 25, 21-412 Adam贸w
tel.:
e-mail:聽聽聽kbvmax@o2.pl
www.kbvmax.pl

NR KRS 0000579390
Data wpisu do rejestru: 12.11.2015
Forma prawna: stowarzyszenie
Cele statutowe:聽Krzewienie kultury fizycznej i sportu, a w szczeg贸lno艣ci popularyzowanie idei biegania.

Sp贸艂dzielnia Socjalna „Nied藕wiadek” w Adamowie

Prezes Zarz膮du:聽 Aldona Wrzosek
Adres: ul. Cmentarna 93, 21-412 Adam贸w
tel.:聽聽 503720690
e-mail: spoldzielnianiedzwiadek@adamow.pl

NR KRS聽聽聽 0000501907
Data wpisu do rejestru: 13.03.2014
Forma prawna:聽 sp贸艂dzielnia

Cele statutowe: przywr贸cenie (reintegracja) na rynek pracy poprzez prowadzenie wsp贸lnego przedsi臋biorstwa w oparciu o osobist膮 prac臋 cz艂onk贸w, os贸b zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym, oraz umo偶liwienie osobom bezrobotnym aktywizacj臋 zawodow膮.
Sp贸艂dzielnia podejmuje dzia艂ania maj膮ce na celu odbudowanie i podtrzymanie u cz艂onka sp贸艂dzielni umiej臋tno艣ci uczestniczenia w 偶yciu spo艂eczno艣ci lokalnej oraz pe艂nienia r贸l spo艂ecznych w miejscu pracy i zamieszkania, a tak偶e dzia艂ania maj膮ce na celu odbudowania i podtrzymanie zdolno艣ci do samodzielnego 艣wiadczenia pracy na rynku pracy.

Stowarzyszenie Modry Len w Adamowie

Prezes Zarz膮du:聽 Alina Krystyna G贸rczy艅ska

Adres: ul. Targowa 25, 21-412 Adam贸w

e-mail:

NR KRS聽聽聽 00000590020

Data wpisu do rejestru: 04.12.2015
Forma prawna:聽 stowarzyszenie

Cele statutowe: poznawanie, zachowanie i upowszechnianie wiejskiej kultury tradycyjnej; poznawanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat przesz艂o艣ci Adamowa i okolic; inicjowanie i kreowanie dzia艂a艅 spo艂ecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju o艣wiaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji; wspieranie dzieci i m艂odzie偶y oraz rodzin w trudnej sytuacji 偶yciowej; obrona praw, reprezentowanie interes贸w, dzia艂anie na rzecz poprawy sytuacji spo艂eczno-zawodowej kobiet z terenu gminy Adam贸w; poprawa standardu 偶ycia spo艂eczno艣ci wiejskiej.

Parafialny Ludowy Klub Sportowy „呕aki” Adam贸w

Prezes Zarz膮du: Micha艂 St臋pniak

Adres: ul. Targowa 12, 21-412 Adam贸w

NR REJESTRU 聽 50/2018
Data wpisu do rejestru: 13.08.2018

Forma prawna:聽 stowarzyszenie kultury fizycznej

Cele statutowe: krzewienie kultury fizycznej w艣r贸d dzieci i m艂odzie偶y na terenie dzia艂ania Klubu oraz wychowywanie przez kultur臋 fizyczn膮; uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na terenie dzia艂ania samorz膮du terytorialnego i poza nim; uczestnictwo w rywalizacji sportowej; organizowanie zaj臋膰 sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawno艣ci fizycznej i umys艂owej; kszta艂towanie pozytywnych cech charakteru i osobowo艣ci poprzez realizacj臋 zada艅 sportowych Klubu; prowadzenie dzia艂a艅 w celu upowszechniania kultury fizycznej w艣r贸d dzieci i m艂odzie偶y, jako formy zapobiegania patologiom spo艂ecznym i wykluczeniu spo艂ecznym; reprezentowanie, promowanie gminy i regionu w szerszym 艣rodowisku.

Ochotnicza Stra偶 Po偶arna w Ferdynandowie
Prezes Zarz膮du: 聽Andrzej Kieliszek
Adres: 聽聽 Ferdynand贸w 27, 21-412 Adam贸w
e-mail:

NR KRS 聽聽聽0000746638
Data wpisu do rejestru: 29.08.2018
Forma prawna:聽 stowarzyszenie
Cele statutowe: prowadzenie dzia艂alno艣ci maj膮cej na celu zapobieganie po偶arom oraz wsp贸艂dzia艂anie w聽tym zakresie z聽pa艅stwow膮 stra偶膮 po偶arn膮, organami samorz膮dowymi i聽innymi podmiotami; udzia艂 w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie po偶ar贸w, zagro偶e艅 ekologicznych zwi膮zanych z聽ochron膮 艣rodowiska oraz innych kl臋sk i聽zdarze艅; informowanie ludno艣ci o聽istniej膮cych zagro偶eniach po偶arowych i聽ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; rozwijanie w艣r贸d cz艂onk贸w OSP kultury fizycznej i聽sportu oraz prowadzenie dzia艂alno艣ci kulturalno-o艣wiatowej i聽rozrywkowej; wykonywanie innych zada艅 wynikaj膮cych z聽przepis贸w o聽ochronie przeciwpo偶arowej; dzia艂anie na rzecz ochrony 艣rodowiska; wspomaganie rozwoju spo艂eczno艣ci lokalnych.

Ko艂o Gospody艅 Wiejskich w Adamowie

Adres: ul. Targowa 25, 21-412 Adam贸w

e-mail:

NR KR KGW聽聽 0611030001

Data wpisu do rejestru: 18.12.2018
Forma prawna:聽 samorz膮dy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS

Cele statutowe: prowadzenie dzia艂alno艣ci spo艂eczno-wychowawczej i o艣wiatowo-kulturalnej w 艣rodowiskach wiejskich; prowadzenie dzia艂alno艣ci na rzecz wszechstronnego rozwoju obszar贸w wiejskich; wspieranie rozwoju przedsi臋biorczo艣ci kobiet; inicjowanie i prowadzenie dzia艂a艅 na rzecz poprawy warunk贸w 偶ycia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie i rozw贸j form wsp贸艂dzia艂ania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych; reprezentowanie interes贸w 艣rodowiska kobiet wiejskich wobec organ贸w administracji publicznej; rozw贸j kultury ludowej, w tym w szczeg贸lno艣ci kultury lokalnej i regionalnej; wykonywanie innych zada艅 zwi膮zanych ze wspieraniem rozwoju przedsi臋biorczo艣ci na wsi i podejmowaniem dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowisk wiejskich.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Or艂y” Wola Gu艂owska

Prezes Zarz膮du: Aneta Pietruszka

Adres: Wola Gu艂owska 60, 21-412 Adam贸w

NR REJESTRU 聽 79/2019
Data wpisu do rejestru: 31.12.2019

Forma prawna:聽 stowarzyszenie kultury fizycznej

Cele statutowe: planowanie i organizowanie pozalekcyjnego 偶ycia sportowego uczni贸w w oparciu o mo偶liwo艣ci obiektowe i sprz臋towe szko艂y oraz o pomoc organizacyjn膮 i materialn膮 rodzic贸w i sympatyk贸w Klubu; anga偶owanie wszystkich uczni贸w do r贸偶nych form aktywno艣ci ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawno艣ci i zainteresowa艅 sportowych; uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze dzia艂ania samorz膮du terytorialnego i poza nim; organizowanie zaj臋膰 sportowych dla uczni贸w szko艂y w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawno艣ci fizycznej i umys艂owej; organizowanie dzia艂alno艣ci sportowej ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem funkcji zdrowotnych; organizowanie uczniom wszystkich klas r贸偶norodnych form wsp贸艂zawodnictwa sportowego; kszta艂towanie pozytywnych cech charakteru i osobowo艣ci poprzez uczestnictwo w realizacji zada艅 sportowych Klubu; organizowanie dzia艂alno艣ci wypoczynkowej w tym oboz贸w, wycieczek, kolonii, p贸艂kolonii, zimowisk.

Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy w Adamowie

Prezes Zarz膮du: El偶bieta Gontarz

Adres: ul. gen. Franciszka Kleeberga 5C, 21-412 Adam贸w

e-mail: uladamow@gmail.com

NR KRS聽聽聽 0000839826

Data wpisu do rejestru: 11.05.2020
Forma prawna:聽 stowarzyszenie

Cele statutowe: wspieranie os贸b w ka偶dym wieku w samorozwoju; dzia艂ania i inicjatywy edukacyjne i prozdrowotne; dzia艂alno艣膰 edukacyjna na rzecz os贸b doros艂ych, w tym os贸b starszych; dzia艂ania na rzecz rozwoju nauki, edukacji, o艣wiaty, kultury, sztuki, w tym sztuki ludowej i r臋kodzielnictwa; szerzenie idei uniwersytet贸w ludowych; aktywizacja doros艂ych, w聽tym os贸b starszych i niepe艂nosprawnych, w zakresie sportu, rekreacji i turystyki; dzia艂anie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej os贸b pozostaj膮cych bez zatrudnienia i zagro偶onych zwolnieniem z pracy zawodowej; dzia艂ania na rzecz swobodnego dost臋pu do kultury, sztuki, informacji i edukacji; dzia艂ania na rzecz popularyzacji nauki i edukacji oraz kultury; aktywizacja os贸b niepe艂nosprawnych w聽ka偶dym wieku; budowanie i propagowanie spo艂ecze艅stwa obywatelskiego; aktywizacja i wspieranie spo艂ecznej i edukacyjnej aktywno艣ci obywateli, w聽szczeg贸lno艣ci: kobiet, os贸b uzale偶nionych, chorych psychicznie, niepe艂nosprawnych intelektualnie i聽fizycznie, bezdomnych, bezrobotnych, migrant贸w; wsp贸艂praca z og贸lnopolsk膮 sieci膮 uniwersytet贸w ludowych oraz partnerstwem „uniwersytety ludowe na rzecz edukacji obywatelskiej”.

Ko艂o Gospody艅 Wiejskich w Zak臋piu

Adres: Zak臋pie 17A, 21-412 Zak臋pie

e-mail:

NR KR KGW聽聽 0611030002

Data wpisu do rejestru: 13.09.2022
Forma prawna:聽 samorz膮dy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS

Cele statutowe: prowadzenie dzia艂alno艣ci spo艂eczno-wychowawczej i o艣wiatowo-kulturalnej w 艣rodowiskach wiejskich; prowadzenie dzia艂alno艣ci na rzecz wszechstronnego rozwoju obszar贸w wiejskich; wspieranie rozwoju przedsi臋biorczo艣ci kobiet; inicjowanie i prowadzenie dzia艂a艅 na rzecz poprawy warunk贸w 偶ycia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie i rozw贸j form wsp贸艂dzia艂ania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych; reprezentowanie interes贸w 艣rodowiska kobiet wiejskich wobec organ贸w administracji publicznej; rozw贸j kultury ludowej, w tym w szczeg贸lno艣ci kultury lokalnej i regionalnej; wykonywanie innych zada艅 zwi膮zanych ze wspieraniem rozwoju przedsi臋biorczo艣ci na wsi i podejmowaniem dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowisk wiejskich.

Ko艂o Gospody艅 Wiejskich w Woli Gu艂owskiej „R贸偶a”

Adres: Wola Gu艂owska 68, 21-412 Wola Gu艂owska

e-mail: kgwwolagulowska@gmail.com

NR KR KGW聽聽 0611030003

Data wpisu do rejestru: 21.09.2022
Forma prawna:聽 samorz膮dy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS

Cele statutowe: prowadzenie dzia艂alno艣ci spo艂eczno-wychowawczej i o艣wiatowo-kulturalnej w 艣rodowiskach wiejskich; prowadzenie dzia艂alno艣ci na rzecz wszechstronnego rozwoju obszar贸w wiejskich; wspieranie rozwoju przedsi臋biorczo艣ci kobiet; inicjowanie i prowadzenie dzia艂a艅 na rzecz poprawy warunk贸w 偶ycia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie i rozw贸j form wsp贸艂dzia艂ania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych; reprezentowanie interes贸w 艣rodowiska kobiet wiejskich wobec organ贸w administracji publicznej; rozw贸j kultury ludowej, w tym w szczeg贸lno艣ci kultury lokalnej i regionalnej; wykonywanie innych zada艅 zwi膮zanych ze wspieraniem rozwoju przedsi臋biorczo艣ci na wsi i podejmowaniem dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowisk wiejskich.

Ko艂o Gospody艅 Wiejskich w Turzystwie „Zawsze Razem”

Adres: Turzystwo 44, 21-412 Turzystwo

e-mail:

NR KR KGW聽聽 0611030004

Data wpisu do rejestru: 26.09.2023
Forma prawna:聽 samorz膮dy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS