Gminna Ewidencja Zabytków

27 lutego 2018

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY ADAMÓW

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tj. Dz.U. 2017 poz. 2187) wójt gminy prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.

W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

1. zabytki nieruchome wpisane do rejestru;

2. inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;

3. inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Opublikowana ewidencja zabytków nie jest dokumentem o charakterze zamkniętym, to znaczy takim, który raz sporządzony nie ulega późniejszym modyfikacjom, wręcz przeciwnie jest dokumentem stale aktualizowanymi i uzupełnianym. Podczas bieżącej pracy staramy się na bieżąco zbierać i katalogować nowe informacje o obiektach zabytkowych, o ich historii, sposobie użytkowania, zmianach w nich zachodzących czy obecnym stanie technicznym. Nanosimy także korekty i poprawki na już zamieszone informacje tak aby były bardziej precyzyjne. Obecnie Gminna Ewidencja Zabytków gminy Adamów obejmuje 69 obiekty.

Mając na uwadze powyższe zachęcamy do współpracy wszystkie zainteresowane osoby posiadające informacje, dokumenty, zdjęcia czy archiwalne projekty obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zbytków lub obiektów, które zasługują na ujęcie w tym zestawieniu, a zostały pominięte.

Wszelkie uwagi oraz materiały historyczne prosimy zgłaszać do urzędu gminy lub przesyłać na adres e-mail:t.osinski@adamow.pl, prosimy o umieszczanie w tytule wiadomości sformułowania „GEZ INFO”.

Wójt Gminy Adamów
/-/ Sławomir Skwarek

Zarządzenie Nr 96/17 Wójta Gminy Adamów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków nieruchomych z terenu Gminy Adamów …PDF

Zarządzenie Nr 112/22 Wójta Gminy Adamów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmiany wpisów w Gminnej Ewidencji Zabytków nieruchomych z terenu Gminy Adamów …PDF

Załącznik nr 1 – wykaz kart adresowych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i innych zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie Gminy Adamów …PDF

Załącznik nr 2 – wykaz stanowisk archeologicznych …PDF

KARTY ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH …PDF

KARTY STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH …PDF