Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych

18 czerwca 2018

Ten serwis internetowy korzysta z plików „cookies” (tzw. „ciasteczek”) i podobnych technologii przede wszystkim w celu:

 • optymalizacji korzystania przez Użytkowników ze strony www.adamow.pl,
 • zbierania informacji dotyczących statystyk.

Pliki cookies mogą być również używane przez zewnętrzne serwisy do których odwołujemy się w treści strony www.adamow.pl.

Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na zapisywanie plików cookies na Twoim dysku.

Aby wyłączyć obsługę „cookies” należy zmienić ustawienia przeglądarki. Szczegółowy opis zmiany ustawień w najpopularniejszych przeglądarkach znajduje się poniżej:

Więcej informacji o plikach „cookies” znajduje się na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów, ul. Gen. Franciszka Kleeberga 5, 21-412 Adamów, adamow@adamow.pl
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych, iod@adamow.pl , telefon 257553140, lub listownie na adres administratora danych,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO.
 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą posiadać wyłącznie upoważnione osoby oraz inne osoby stosownie do Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres adekwatny do kategorii archiwalnej akt, w których się znajdują,
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU PODATKÓW LOKALNYCH W URZĘDZIE GMINY ADAMÓW

Szanowni Państwo, chcąc załatwić w Urzędzie Gminy Adamów sprawę z zakresu podatków lokalnych, podajecie nam swoje dane osobowe. Poniżej przedstawiamy wszystkie informacje dotyczące ich przetwarzania.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów, ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów.

Z kim możecie się Państwo skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych udzieli Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: iod@adamow.pl , telefon 257553140, lub listownie – Urząd Gminy Adamów, ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów.

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu[1] :

 • ustalania wymiaru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, a także księgowania ich wpłat;
 • wydawania decyzji w przedmiocie: umorzenia płatności ww. podatków, odroczenia terminu ich płatności, rozłożenia płatności na raty, przyznawania ulg gruntowych, inwestycyjnych;
 • prowadzenia ewidencji szczegółowej należności z tytułu podatków i opłat lokalnych;
 • wystawiania zaświadczeń: o niezaleganiu z płatnością ww. podatków, o posiadanych gruntach, a także decyzji i postanowień o powstaniu nadpłaty;
 • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na dłużników zalegających z zapłatą podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, a także prowadzenie ich windykacji (w tym w postępowaniu wieczystoksięgowym w celu wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika).

Komu możemy udostępnić Państwa dane

Państwa dane osobowe możemy przekazać podmiotom wspierającym w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych (w tym: właścicielom systemów Info System GROSZEK – Podatki Osoby Fizyczne, Podatki Osoby Prawne), sołtysom, podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji, instytucjom bankowym.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji wymienionego wyżej celu, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa, w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną. Po zakończeniu realizacji celów, w których pozyskaliśmy Państwa dane osobowe możemy je dalej przechowywać w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe

Przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z realizacji obowiązków ustawowych, zatem ich podanie jest obligatoryjne.

Jakie przysługują Państwu prawa

Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do: dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne, ograniczenia przetwarzania danych np. na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość Państwa danych, usunięcia danych np.: kiedy nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane.

Prawo wniesienia skargi

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować.

 

[1] Podstawą prawną przetwarzania jest zatem realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, realizacja umów na podstawie art. 6 ust. 2 lit. b RODO, a także wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w zw. z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Adamowie mający siedzibę w Adamowie (21-412) przy ul. Gen. Franciszka Kleeberga 5.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Adamowie można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Adamów wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@adamow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·         sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·         sporządzenia aktu małżeństwa

·         sporządzenia aktu zgonu

·         przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

·         przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

·         przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

·         przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

·         przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

·         wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

·         wydania odpisu aktu stanu cywilnego

·         wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

·         wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

·         sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

·         realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą

·         realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

·         realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach

·         realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

·         dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

·         wydania dokumentów z akt zbiorowych

·         zameldowania

·         nadania numeru PESEL.

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH

 

Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

– kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

–  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.