Ochrona zdrowia i Pomoc społeczna

16 czerwca 2018

Strategia integracji społecznej i rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Adamów
na lata 2017-2023 (z perspektywą do 2030)

Strategia integracji społecznej i rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Adamów
na lata 2017-2023 …PDF

 

KIS
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ funkcjonujący w ramach  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie rozpoczął swoją działalność w grudniu 2013 roku.  I edycja Klubu trwała od 01.12.2013r. do  31.08.2014r.  Realizowana była w ramach  projektu ,,Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”. Program współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. II edycja trwa od  dnia 01.09.2014r. Zajęcia w Klubie odbywają się w siedzibie Urzędu Gminy w Adamowie przy ulicy Kleeberga 5. Zadaniem Klubu jest przede wszystkim wspieranie osób bezrobotnych z terenu gminy Adamów,  korzystających także  ze świadczeń pomocy społecznej. Formuła Klubu ma umożliwić wzrost aktywności życiowej, wyzwolenie się z bierności i uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, na jakie napotykają osoby długotrwale bezrobotne.

Głównym celem KIS jest:
• minimalizowanie skutków bezrobocia,
• promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej,
• przygotowanie do podjęcia zatrudnienia
• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
• pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia.

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Adamowie spełnia wiele funkcji:
• przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz grupy wsparcia,
• oferuje poradnictwo z zakresu informacji zawodowej,
• oferuje pomoc psychologiczną indywidualną i grupową,
• oferuje nieodpłatny dostęp do Internetu w celu poszukiwania pracy dla Klientów Klubu,
• oferuje pomoc w przygotowaniu profesjonalnych aplikacji zawodowych
oraz możliwość napisania ich na komputerze,
• oferuje dostęp do aktualnych ofert pracy oraz szkoleń i kursów podnoszących lub uzupełniających kwalifikacje zawodowe.
W ramach Klubu zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej. Dla osób zakwalifikowanych do grup warsztatowych prowadzone są zajęcia aktywizujące i psychoedukacyjne.
Na potrzeby działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej zatrudniono: psychologa, doradcę zawodowego, Lidera Klubu, terapeutę. Doradca zawodowy,  psycholog prowadzi zajęcia w KIS w ramach umowy–zlecenie, która sfinansowana została ze środków własnych gminy. Terapeuta, prowadzi zajęcia w ramach umowy zlecenia pracy wolontariackiej. Rekrutacją uczestników do I oraz II edycji KIS zajmowali się pracownicy socjalni. Warsztaty grupowe Klubu Integracji Społecznej odbywają się dwa-trzy razy w tygodniu. W zależności od potrzeb uczestnicy są kierowani do poszczególnych specjalistów. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym mają wymiar 3 godzin na uczestnika Klubu i realizowane są przez cały okres trwania edycji.
Zakres tematyczny zajęć obejmuje:
1. Integrację grupy
2. Zajęcia reintegracyjne realizowane poprzez :
a) reintegrację społeczną tj. pracę nad identyfikacją własnych zasobów i umiejętności, pracę nad budowaniem pozytywnej samooceny, radzenie sobie ze stresem, trening zachowań asertywnych, warsztat z zakresu poprawnej komunikacji interpersonalnej oraz autoprezentacji,
b) reintegrację zawodową – kształtowanie postawy pro-aktywnej tj.
warsztaty z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz wiedzy o rynku pracy, tworzenia dokumentacji aplikacyjnej, symulacja rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą
3. Poradnictwo zawodowe – tworzenie wraz z doradcą zawodowym Indywidualnych Planów Działania
4. Zajęcia teoretyczno-praktyczne z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy
5. Porady dotyczących pielęgnacji i stylizacji fryzur w celu podniesienia i wzmocnienia wizerunku postaw uczestniczek klubu.
6. Zajęcia plastyczne polegające na wykonywaniu ozdób bożonarodzeniowych.
16 grudnia br. w Klubie odbyło się spotkanie wigilijne w którym wzięli udział: Wójt Gminy Adamów – Sławomir Skwarek, uczestnicy KIS oraz osoby prowadzące zajęcia. Jak nakazuje tradycja, wszyscy wigilijni goście odmówili modlitwę, łamali się opłatkiem, składając sobie najlepsze życzenia Bożonarodzeniowe. Po życzeniach wszyscy goście częstowali się wigilijnymi potrawami.