LI Sesja Rady Gminy Adamów

10 maja 2023

OR.0002.3.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40) zwołuję na dzień 17 maja 2023 r. /środa/ na godzinę 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów LI zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad L sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Adamów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Adamów w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy wsi w gminie Adamów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Bożena Babiuch

Link do sesji online …

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki