Uchwała nr XXVIII/203/21 Rady Gminy Adamów z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

11 marca 2021

UCHWAŁA NR XXVIII/203/21 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 2 marca 2021 r.

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 29 grudnia 2020 r. petycja dotycząca szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, nie zasługuje na uwzględnienie.
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Gminy zawiadomi wnoszącego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Bartosiewicz

Załącznik – uzasadnienie …PDF

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki