Zawiadomienie o zwo艂aniu LIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Adam贸w

8 wrze艣nia 2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40, 572,1463 i 1688) zwo艂uj臋 na dzie艅 14 wrze艣nia 2023 r. na godzin臋 1400 w sali konferencyjnej Urz臋du Gminy Adam贸w LIV zwyczajn膮 sesj臋 Rady Gminy Adam贸w z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno艣ci obrad.
 2. Przedstawienie i przyj臋cie porz膮dku obrad.
 3. Przyj臋cie protoko艂u obrad LII sesji Rady Gminy.
 4. Przyj臋cie protoko艂u obrad LIII sesji Rady Gminy.
 5. Informacja W贸jta Gminy z bie偶膮cej dzia艂alno艣ci.
 6. Interpelacje i wnioski radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 8. Przedstawienie Raportu z post臋pu we wdra偶aniu Strategii integracji spo艂ecznej i rozwiazywania problem贸w spo艂ecznych w Gminie Adam贸w na lata 2017 鈥 2023 (z perspektyw膮 do 2030).
 9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie na rok 2023.
 11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia trybu i sposobu powo艂ywania oraz odwo艂ywania cz艂onk贸w Zespo艂u Interdyscyplinarnego.
 12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia rodzaju 艣wiadcze艅 przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej oraz warunk贸w i sposobu ich przyznawania.
 13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie okre艣lenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, kt贸rzy nie s膮 zobowi膮zani do ponoszenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci za us艂ugi w zakresie opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych lub osadnik贸w w instalacjach przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych.
 14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂aty za pobyt dziecka w Samorz膮dowym 呕艂obku w Adamowie oraz ustalenia maksymalnej kwoty op艂aty za wy偶ywienie dziecka w 偶艂obku.
 15. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Adam贸w na lata 2023-2026.
 16. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przej臋cia obowi膮zku utrzymania grob贸w i cmentarzy wojennych, po艂o偶onych na obszarze Gminy Adam贸w.
 17. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier偶awy z聽dotychczasowym dzier偶awc膮, kt贸rej przedmiotem jest ta sama nieruchomo艣膰, na czas oznaczony do 5聽lat oraz na odst膮pienie od obowi膮zku dzier偶awy nieruchomo艣ci w聽drodze przetargu.
 18. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 sp贸艂dzielczego w艂asno艣ciowego prawa do lokalu.
 19. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci w聽drodze umowy przekazania nieruchomo艣ci zawartej w聽trybie art.聽9021 Kodeksu cywilnego.
 20. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Adam贸w do 2030 roku.
 21. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w.
 22. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w.
 23. Zamkni臋cie sesji.

 

 

Przewodnicz膮ca Rady Gminy

/-/ Bo偶ena Babiuch

Urz膮d Gminy Adam贸w

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adam贸w
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wp艂aty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedzia艂ek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 艢roda : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Pi膮tek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki