Gospodarowanie Odpadami

16 czerwca 2018

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LUTEGO 2020 R.:

 • 13,00 zł od osoby za odpady segregowane,
 • 30,00 zł od osoby za odpady niesegregowane

KONTO do wpłat: 89 9202 0003 0000 0215 2000 0290  BS Adamów

 • w tytule przelewu prosimy wpisać nazwę opłaty z podaniem miesiąca, za który dokonywana jest opłata, imię  i nazwisko osoby która złożyła deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz adres nieruchomości, której opłata dotyczy.

 

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE ADAMÓW

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE:

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Adamów w okresie od 4.01.2016 r. do 31.12.2017 r. odbiera Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o.  ul. Cmentarna 93, 21-412 Adamów
tel. 25 755 31 55
e-mail: zgkwadamowie@post.pl

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH w zakresie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ADAMKACH k. RADZYNIA PODLASKIEGO Sp. z o.o.
ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski
tel./fax. (83) 343-16-32
e-mail: biuro@zzok-adamki.pl
Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. – instalacja
Biała 185b, 21-300 Radzyń Podlaski
Tel./fax. (83) 311-70-60
e-mail: sortownia@zzok-adamki.pl

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU w 2016 r.:

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA
a) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym okresie sprawozdawczym
Kod odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi Rodzaj odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi [Mg]
150107 opakowania ze szkła 38,86
150102 opakowania z tworzyw sztucznych 10,98
150106 zmieszane odpady opakowaniowe 52,14
150101 opakowania z papieru i tektury 20,73
b) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych
Kod odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi Rodzaj odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi Masa odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi [Mg] Rok sprawozdawczy, w którym odpady zostały wykazane jako odebrane lub zebrane
c) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
Łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi [Mg] 122,71
Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [Mg] 483,91
Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunalnych [%] 27,7
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] 42,34
d) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym okresie sprawozdawczym
Kod odpadów przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku Rodzaj odpadów przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku [Mg]
e) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych
Kod odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku Rodzaj odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku Masa odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku [Mg] Rok sprawozdawczy, w którym odpady zostały wykazane jako odebrane lub zebrane
f) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku [Mg]
Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych i zebranych w danym okresie sprawozdawczym [Mg]
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]
g) Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r. – OUB1995 [Mg] 289,332
Masa odpadów ulegających biodegradacji odebranych i zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy/związku międzygminnego w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania – MOUBR [Mg] 54,595
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] 18,87

 

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH:

Podmiot prowadzący punkt:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o.
siedź. ul. Cmentarna 93, 21-412 Adamów
tel. 25 755 31 55
e-mail: zgkwadamowie@post.pl

Adres punktu:

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Adamowie
ul. Witosa 66, 21-412 Adamów

Punkt prowadzi odbiór odpadów w każdą środę w godz. 12.00-17.00 i sobotę w godz. 10.00-15.00.

Punkt przyjmuje odpady w zakresie:

– przeterminowanych leków,
– chemikaliów
– zużytych baterii i akumulatorów,
– zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
– mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
– odpadów budowlanych i remontowych,
– zużytych opon,
– odpadów zielonych.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY:

Odpady w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjmuje Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Adamowie, ul. Witosa 66, 21-412 Adamów.

Sprzęt można zostawić również w sklepie, w którym kupuje się nowe urządzenie.

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości np. kupując nowy telewizor możemy nieodpłatnie oddać stary. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu do sklepu na swój koszt. Sprzedawca może pobrać opłatę za transport i odebrać zużyty sprzęt przywożąc nowy do domu klienta. Kupując w sklepie internetowym, masz również możliwość oddania zużytego sprzętu. Jednak koszt wysyłki jest zwykle po stronie Kupującego.

Sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

Sprzedawca detaliczny i hurtowy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych oraz punkt serwisowy są obowiązani do umieszczenia w punkcie sprzedaży sprzętu / punkcie serwisowym informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu.

ODPADY BIODEGRADOWALNE NALEŻY GROMADZIĆ W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU LUB DOWIEŹĆ JE DO PSZOK (nie należy wrzucać odpadów biodegradowalnych do pojemników) np.: 

– resztki żywności, obierki z owoców i warzyw
– skorupki jaj,
– fusy po kawie i herbacie,
– skoszoną trawę, liście, drobne gałęzie i trociny.

ZGŁASZANIE PRZYPADKÓW NIEWŁAŚCIWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG:

Właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług, przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w terminie 3 dni po zaistnieniu nieprawidłowości bezpośrednio do Urzędu Gminy Adamów, ul. Kleeberga 5, pok. nr 4 lub drogą elektroniczną na adres: adamow@adamow.pl. Przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia zgłoszone na piśmie, ustnie do protokołu lub elektronicznie – zawierające imie i nazwisko oraz adres osoby je wnoszącej.

WARUNKI SEGREGACJI ODPADÓW: 

WOREK ŻÓŁTY (PAPIER I TEKTURA ORAZ OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, TWORZYWO SZTUCZNE I METAL)

wrzucamy:

 • puste  butelki plastikowe po napojach, mleku,
 • puste opakowania plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
 • plastikowe opakowania po żywności ( np.: pojemniki po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),
 • tworzywa sztuczne ( np.: zabawki, klawiatura, myszka PC, konewka),
 • plastikowe koszyki po owocach,
 • opakowania wielomateriałowe Tetra Pak (np.: kartony po sokach, przecierach warzywnych i owocowych,    mleku),
 • opakowania stalowe i aluminiowe ( np.: puszki, pudełka, folie, reklamówki, woreczki foliowe),
 • papier, gazety, książki.

PAMIĘTAJ: zgnieć butelki przed wrzuceniem i nie zakręcaj. Zakrętki zrobione są z innego rodzaju tworzywa niż butelki. W ten sposób ułatwia się pracę w sortowni ale też oszczędza  miejsce w pojemniku i podczas transportu. Mycie nie jest konieczne – dobrze, aby były względnie czyste.

nie należy wrzucać:

 • odpadów higienicznych,
 • butelek i opakowań po olejach silnikowych i smarach,
 • puszek po farbach i lakierach,
 • styropianu,
 • pojemników po aerozolach,
 • opakowań po środkach ochrony roślin.

WOREK ZIELONY (SZKŁO OPAKOWANIOWE)
wrzucamy:

 • puste butelki szklane,
 • słoiki,
 • puste szklane opakowania po żywności i kosmetykach.

nie należy wrzucać:

 • szklanek, kieliszków, naczyń żaroodpornych, szkła kryształowego, ceramiki,
 • szyb okiennych i samochodowych, luster, szkła budowlanego,
 • żarówek, świetlówek,
 • szklanych opakowań chemicznych i farmaceutycznych.

Odpady ze szkła (worek zielony) od 01.02.2016 r. będą odbierane w I poniedziałki każdego miesiąca z miejscowości: Adamów, Gułów, Dębowica, Hordzieżka, Zakępie. W I piątek  każdego miesiąca z miejscowości; Wola Gułowska, Turzystwo, Lipiny, Dąbrówka, Żurawiec, Helenów Ferdynandów, Kalinowy Dół, Natalin, Budziska, Władysławów, Sobiska, Konorzatka.

WOREK PRZEZROCZYSTY LUB CZARNY (POPIOŁY PALENISKOWE)

Popioły odbierane są przynajmniej raz w roku w wyznaczonych terminach zbiórki.

POZOSTAŁE ODPADY ZMIESZANE NALEŻY GROMADZIĆ I ODDAWAĆ W POJEMNIKU 

Każdorazowo przy oddawaniu pełnego worka zostanie dostarczony nowy.

Odpady zmieszane oraz posegregowane odbierane są jeden raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej oraz co dwa tygodnie w zabudowie wielorodzinnej

OPŁATY:

Od 1 lipca 2013 r. wszyscy właściciele nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH (na których powstają odpady) ponoszą tzw. „podatek śmieciowy”.

Miesięczna opłata dla nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi:

 • 5,00 zł od osoby za odpady segregowane,
 • 15,00 zł od osoby za odpady niesegergowane.

Miesięczna opłata dla nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, zakłady usługowe, szkoły, przedszkola) jest uzależniona od liczby i rodzaju pojemników z odpadami komunalnymi oraz ustalonej stawki i wynosi:

Pojemność pojemnika Stawka – odpady segregowane      Stawka – odpady niesegregowane

 • 120 l                                      30,00 zł                                                50,00 zł
 • 240 l                                      40,00 zł                                                60,00 zł
 • 760 l                                      65,00 zł                                                83,00 zł
 • 1100 l                                   86,00 zł                                                120,00 zł
 • KP5 o poj. 5 m 3                   225,00 zł                                             375,00 zł
 • KP7 o poj. 7 m3                    315,00 zł                                             420,00 zł
 • KP10 o poj. 10 m3                450,00 zł                                             600,00 zł

OPŁATĘ UISZCZA SIĘ ZA OKRESY KWARTALNE W TERMINACH:

 • za styczeń, luty i marzec – do 31 marca,
 • za kwiecień, maj, czerwiec – do 30 czerwca,
 • za lipiec, sierpień i wrzesień – do 30 września,
 • za październik, listopad i grudzień – do 31 grudnia

OPŁATĘ MOŻNA WNOSIĆ: 

 • na konto: Bank Spółdzielczy w Adamowie nr rach.: 89 9202 0003 0000 0215 2000 0290
 • w kasie Urzędu Gminy w Adamowie w godz. 8.15 – 15.45.
 • w tytule przelewu prosimy wpisać nazwę opłaty z podaniem miesiąca, za który dokonywana jest opłata, imię  i nazwisko osoby która złożyła deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz adres nieruchomości, której opłata dotyczy.

PRZYPADEK KIEDY MIESZKANIEC NIE BĘDZIE PŁACIŁ ZA ODPADY:

W sprawach dotyczących opłat stosowane będą przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Nie zachowanie terminu uiszczenia opłaty powoduje naliczenie odsetek (naliczanych tak jak dla zaległości podatkowych) oraz wystawienie upomnienia wraz z kosztami egzekucyjnymi (kwota 11,60 zł.). W przypadku dalszego braku wpłaty należność zostanie poddana egzekucji komorniczej. 

Wysokość opłaty jaką uiszcza właściciel określana jest w Deklaracji.

DEKLRACJE:

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania (nie koniecznie musi być zameldowana) na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości niezamieszkałej odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości (użytkownik) jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Adamów w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

KONSEKWENCJE ZA NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW:

W przypadku nie złożenia deklaracji Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty.

KONSEKWENCJE NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW CZYLI CO SIĘ STANIE JEŻELI KTOŚ ZADEKLRAOWAŁ, ŻE BĘDZIE SEGREGOWAŁ ODPADY, A ICH NIE SEGREGUJE:

W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków zamieszczonych w deklaracji Wójt w drodze decyzji podwyższy opłatę. Informacja o nierzetelnym segregowaniu lub jego braku będzie przekazywana przez odbierającego odpady – Operatora bezpośrednio do Urzędu Gminy Adamów.

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Adamów (obowiązuje od 01.01.2020 r.)…PDF