Gospodarowanie odpadami

16 czerwca 2018

Stawki op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowi膮zuj膮ce na terenie Gminy Adam贸w od 01 stycznia 2022r.:

dla nieruchomo艣ci zamieszka艂ych- w zale偶no艣ci od ilo艣ci os贸b zamieszkuj膮cych dan膮 posesj臋:

 • 聽15,00 z艂 od osoby 聽– za odpady segregowane,
 • 35,00 z艂 od osoby 聽– za odpady niesegregowane

dla nieruchomo艣ci niezamieszka艂ych 鈥 w zale偶no艣ci od pojemno艣ci pojemnika:

za odpady segregowane za odpady niesegregowane
路聽聽聽聽聽聽 120l 鈥 24,00 z艂,

路聽聽聽聽聽聽 240l 鈥 45,00 z艂,

路聽聽聽聽聽聽 760l 鈥 110,00 z艂,

路聽聽聽聽聽聽 1100l 鈥 150,00 z艂,

路聽聽聽聽聽聽 7000l 鈥 500,00 z艂.

路聽聽聽聽聽聽 120l 鈥 72,00 z艂,

路聽聽聽聽聽聽 240l 鈥 135,00 z艂,

路聽聽聽聽聽聽 760l 鈥 330,00 z艂,

路聽聽聽聽聽聽 1100l 鈥 450,00 z艂,

路聽聽聽聽聽聽 7000l 鈥 1500,00 z艂.

Op艂at臋 mo偶na wnosi膰 w nast臋puj膮cy spos贸b:

 • got贸wk膮 lub kart膮 p艂atnicz膮 w kasie Urz臋du Gminy Adam贸w w godz. 8.15 鈥 15.45
 • przelewem na konto Urz臋du Gminy Adam贸w:

Bank Sp贸艂dzielczy w Adamowie, nr rachunku: 89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

W tytule przelewu nale偶y wpisa膰:

– nazw臋 op艂aty z podaniem miesi臋cy, za kt贸ry dokonywana jest op艂ata,

– imi臋聽i nazwisko osoby, kt贸ra z艂o偶y艂a deklaracj臋 o wysoko艣ci op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– adres nieruchomo艣ci, kt贸rej op艂ata dotyczy.

Op艂at臋 za gospodarowanie odpadami uiszcza si臋 za okresy kwartalne w nast臋puj膮cych terminach:

 • za stycze艅, luty, marzec 鈥 do 31 marca,
 • za kwiecie艅, maj, czerwiec 鈥 do 30 czerwca,
 • za lipiec, sierpie艅, wrzesie艅 鈥 do 30 wrze艣nia,
 • za pa藕dziernik, listopad, grudzie艅 鈥 do 31 grudnia

W przypadku nie uiszczania nale偶nej op艂aty za gospodarowanie odpadami stosowane b臋d膮 przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.聽Nie zachowanie terminu uiszczenia op艂aty powoduje naliczenie odsetek (naliczanych tak jak dla zaleg艂o艣ci podatkowych) oraz聽wystawienie upomnienia wraz z kosztami egzekucyjnymi. W przypadku dalszego braku wp艂aty nale偶no艣膰 zostanie poddana egzekucji komorniczej.聽

Obowi膮zek z艂o偶enia deklaracji dotycz膮cej odpad贸w.

Zgodnie z ustaw膮 z dn. 13 wrze艣nia 1996r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach, w艂a艣ciciele nieruchomo艣ci zamieszka艂ych/ niezamieszka艂ych, po艂o偶onych na terenie Gminy Adam贸w zobowi膮zani s膮 do z艂o偶enia deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla nieruchomo艣ci zamieszka艂ych obowi膮zek z艂o偶enia聽pierwszej deklaracji聽pojawia聽si臋 w聽momencie zamieszkania na聽nieruchomo艣ci pierwszego mieszka艅ca,聽za艣 dla nieruchomo艣ci, na聽kt贸rej nie zamieszkuj膮 mieszka艅cy, a聽powstaj膮 odpady komunalne obowi膮zek pojawia si臋 wraz z聽rozpocz臋ciem wytwarzania odpad贸w komunalnych.聽Na z艂o偶enie deklaracji w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci ma 14 dni. W przypadku zaistnienia zmiany danych zawartych w deklaracji, now膮 deklaracj臋 nale偶y z艂o偶y膰 w terminie 聽14 dni od dnia, w聽kt贸rym nast膮pi艂a zmiana.

W艂a艣ciciele nieruchomo艣ci o zabudowie jednorodzinnej, kt贸rzy w deklaracji dokonali zg艂oszenia kompostowania bioodpad贸w, mog膮 skorzysta膰 z cz臋艣ciowego zwolnienia z op艂aty 艣mieciowej w wysoko艣ci 0,50z艂 miesi臋cznie od osoby. W przypadku skorzystania z ulgi w op艂acie z tytu艂u zg艂oszenia kompostownika w deklaracji, w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci jest zobowi膮zany zagospodarowywa膰 bioodpady we w艂asnym zakresie poprzez kompostowanie i tym samym nie b臋dzie m贸g艂 wystawia膰 bioodpad贸w do odbioru bezpo艣redniego przez podmiot odbieraj膮cy odpady.

Niedope艂nianie obowi膮zku segregacji odpad贸w komunalnych.

Urz膮d Gminy Adam贸w informuje o obowi膮zku selektywnego zbierania odpad贸w przez mieszka艅c贸w, kt贸rzy w deklaracji zg艂osili, i偶 b臋d膮 gromadzi膰 odpady w spos贸b selektywny. Firma odbieraj膮ca odpady z terenu Gminy Adam贸w ma obowi膮zek zawiadamia膰 W贸jta Gminy o聽niedope艂nieniu obowi膮zku selektywnego zbierania odpad贸w komunalnych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci. W聽przypadku stwierdzenia聽 niedope艂nienia ww.聽 obowi膮zku, W贸jt zobligowany b臋dzie do wszcz臋cia post臋powania w sprawie okre艣lenia podwy偶szonej op艂aty dla w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci. W przypadku Gminy Adam贸w, dla nieruchomo艣ci zamieszka艂ych, od dnia 01.01.2022 r. stawka op艂aty podwy偶szonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kt贸ra zosta艂a przyj臋ta uchwa艂膮聽 Nr XXXIV/252/21 聽Rady Gminy聽 Adam贸w z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej op艂aty聽wynosi 35 z艂 od osoby 鈥 miesi臋cznie.

Obowi膮zek powiadamiania W贸jta zosta艂 wprowadzony na podstawie ust. 1 art. 6ka Ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1648 z p贸藕n. zm.). Natomiast ust. 2 ww. artyku艂u obliguje W贸jta do wszcz臋cia post臋powania w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastosowaniem stawki podwy偶szonej. W ust. 3 tego偶 artyku艂u ustawodawca wskazuje wprost: 鈥濿贸jt, burmistrz lub prezydent miasta okre艣la, w drodze decyzji, wysoko艣膰 op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesi膮c lub miesi膮ce (鈥), w kt贸rych nie dope艂niono obowi膮zku selektywnego zbierania odpad贸w komunalnych, stosuj膮c wysoko艣膰 stawki op艂aty podwy偶szonej, o kt贸rej mowa w art. 6k ust. 3.鈥

Odbi贸r i transport odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci z terenu gminy Adam贸w聽 realizowany jest przez:

Zak艂ad Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o.

 1. Cmentarna 93, 21-412 Adam贸w
  tel. 25聽755 31 55
  e-mail:聽zgkwadamowie@post.pl

Miejsce zagospodarowania odpad贸w komunalnych odbieranych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci z terenu Gminy Adam贸w:

ZAK艁AD ZAGOSPODAROWANIA ODPAD脫W KOMUNALNYCH W ADAMKACH k. RADZYNIA PODLASKIEGO Sp. z o.o.
ul. Lubelska 5, 21-300 Radzy艅 Podlaski
tel./fax. (83) 343-16-32
e-mail:聽biuro@zzok-adamki.pl
ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. 鈥 instalacja
Bia艂a 185b, 21-300 Radzy艅 Podlaski
tel./fax. (83) 311-70-60
e-mail:聽sortownia@zzok-adamki.pl

Na terenie Gminy Adam贸w funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych 鈥 PSZOK 鈥 zlokalizowany pod adresem:
ul. Witosa 66, 21-412 Adam贸w; czynny w ka偶d膮 艣rod臋 i sobot臋 w godz. 11.00-15.00.

Prowadz膮cym PSZOK jest:

Zak艂ad Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o.
ul. Cmentarna 93, 21-412 Adam贸w, tel. 25聽755 31 55
e-mail:聽zgkwadamowie@post.pl

W punkcie PSZOK przyjmowane s膮 odpady komunalne od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci z terenu Gminy Adam贸w, w zakresie:

鈥 odpad贸w z papieru, tektury,

鈥 odpad贸w ze szk艂a

鈥 odpad贸w z metali i tworzyw sztucznych

鈥 przeterminowanych lek贸w,
鈥 chemikali贸w,
鈥 zu偶ytych baterii i akumulator贸w,
鈥 zu偶ytego sprz臋tu elektrycznego i elektronicznego,

鈥 odpad贸w niebezpiecznych powsta艂ych w gospodarstwach domowych,
鈥 mebli i innych odpad贸w wielkogabarytowych,
鈥 zu偶ytych opon,

鈥 odpad贸w zielonych,
鈥 odpad贸w budowlanych i rozbi贸rkowych stanowi膮cych odpady komunalne,

鈥 popio艂贸w paleniskowych,

鈥 odpad贸w niekwalifikuj膮cych si臋 do odpad贸w medycznych powsta艂ych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produkt贸w leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczeg贸lno艣ci igie艂 i strzykawek.

Mieszka艅cy Gminy Adam贸w, uiszczaj膮cy op艂at臋 z tytu艂u gospodarowania odpadami, mog膮 bezp艂atnie odda膰 odpady w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpad贸w Komunalnych. 聽Mieszka艅cy, kt贸rzy chc膮 odda膰 odpady do punktu PSZOK musz膮 je dostarczy膰 we w艂asnym zakresie i na w艂asny koszt. Prowadz膮cy PSZOK prowadzi ewidencj臋 ilo艣ci i rodzaju odpad贸w komunalnych dostarczanych przez mieszka艅c贸w Gminy Adam贸w do punktu. Przyjmowane odpady powinny by膰 posegregowane i wolne od zanieczyszcze艅.聽 Szczeg贸艂owe zasady dotycz膮ce zasad oddawania poszczeg贸lnych rodzaj贸w odpad贸w do PSZOK-u zawarte s膮 w Regulaminie PSZOK.

Zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny:

– mo偶na odda膰 do Gminnego Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych w Adamowie, ul. Witosa 66, 21-412 Adam贸w – zu偶yty sprz臋t musi by膰 kompletny.

–聽 mo偶na zostawi膰 r贸wnie偶 w sklepie, w kt贸rym kupuje si臋 nowe urz膮dzenie lub w punkcie serwisowym. Zgodnie z ustaw膮 z dnia 11 wrze艣nia 2015 r. o聽zu偶ytym sprz臋cie elektrycznym i聽elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.) dystrybutorzy (sprzedawcy) sprz臋tu przeznaczonego dla gospodarstw domowych 聽s膮 zobowi膮zani do nieodp艂atnego przyj臋cia zu偶ytego sprz臋tu w聽ilo艣ci nie wi臋kszej ni偶 sprzedawany nowy sprz臋t, je偶eli zu偶yty sprz臋t jest tego samego rodzaju. Z kolei podmiot prowadz膮cy punkt serwisowy zobowi膮zany jest do nieodp艂atnego przyj臋cia zu偶ytego sprz臋tu je偶eli 聽naprawa przyj臋tego do punktu serwisowego sprz臋tu nie jest mo偶liwa ze wzgl臋d贸w technicznych lub je艣li w艂a艣ciciel sprz臋tu uzna, 偶e naprawa sprz臋tu jest dla niego nieop艂acalna.

Informacja dotycz膮ca adres贸w punkt贸w zbierania odpad贸w rolniczych z folii i sznurka oraz opon rolniczych, 聽powstaj膮cych聽w gospodarstwach rolnych lub zak艂ad贸w przetwarzania takich odpad贸w.

FOLIA I SZNURKI ROLNICZE:

 • Green-Land 艁azy 292A, 21-400 艁uk贸w tel. 515-901-946 聽lub聽503-105-787
 • KORNEX Korzeni贸w 90, 08-504 Ul臋偶,tel. 81-866-76-92
 • EastEco Daniel Czy偶ak, Podle艣na 42, 21-512 Zalesie k. Bia艂ej Podlaskiej, tel. 514687876
 • Lub鈥揈ko-Plus, Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502636439
 • Dzia艂 Utylizacji Odpad贸w, Stara Wie艣, 21-010 艁臋czna,聽聽tel. 81 7521044 lub 81 7521045
 • PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC,聽Zawada 63, 24-160 W膮wolnica, woj. lubelskie, tel. 691122387
 • REMONDIS Sp. z o.o., Puszkina 41, 42-530 D膮browa G贸rnicza,聽聽tel. 501230542

OPONY ROLNICZE:

 • W. Skoczylas Maciej Skoczylas: ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa tel. 691370360
 • Orze艂 S.A. Przemys艂owa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667聽713聽999
 • Recykl Organizacja Odzysku S.A. Fabryczna 6, 22-100 Che艂m, tel. 667 955聽230, 667 955聽016
 • Punkt przyj臋cia opon do utylizacji Pawe艂 Drumlak, ul. Kunickiego 57, 20-422 Lublin, tel. 500聽387聽337
 • Centrum Utylizacji Opon S.A. Organizacja Odzysku Post臋pu 14B; 02-676 Warszawa tel. (22) 334-24-03 lub (22) 334-24-04
 • Grupa RECYKL S.A. Letnia 3 63-100 艢rem tel. 667-955-563
 • U.H. EKO-RASPOL ul. Nidzia艅ska 3, Brzeziny, 26-026 Morawica,tel.41-311-75-68 lub 601-867-543

Informacja o osi膮gni臋tych poziomach recyklingu i przygotowania odpad贸w do ponownego u偶ycia.

Osi膮gni臋ty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u偶ycia odpad贸w komunalnych za 2021 rok聽 wyni贸s艂 36,21%. Minimalny poziom przygotowania do ponownego u偶ycia i recyklingu odpad贸w komunalnych, jaki gmina powinna osi膮gn膮膰 w 2021 roku powinien wynie艣膰 co najmniej 20% wagowo.

Osi膮gni臋ty poziom ograniczenia masy odpad贸w komunalnych ulegaj膮cych biodegradacji przekazywanych do sk艂adowania w 2021 roku wyni贸s艂 0%. Poziom ograniczenia masy odpad贸w komunalnych ulegaj膮cych biodegradacji przekazywanych do sk艂adowania, jaki gmina jest obowi膮zana osi膮gn膮膰 w 2021 roku powinien wynie艣膰 mniej ni偶 35%.

Zgodnie z tym co przedstawiono powy偶ej, wszystkie w/w poziomy wymagane do osi膮gni臋cia w 2021r. zosta艂y osi膮gni臋te.

 

Harmonogram odbioru odpad贸w z terenu Gminy Adam贸w (obowi膮zuje od 01.01.2023 r.)…PDF

Harmonogram odbioru odpad贸w z terenu Gminy Adam贸w z budynk贸w wielolokalowych …PDF