KOLEKTORY SŁONECZNE, INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – rozpoczynamy nabór wniosków!

5 lipca 2019

Szanowni Państwo,
w związku z zamiarem wzięcia udziału w projekcie w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014-2020 Gmina Adamów ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji OZE (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne).
Oferowane dofinansowanie może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych (kwoty netto).

Ogólne informacje i wytyczne w zakresie naboru wniosków jakie należy spełnić aby zostać zakwalifikowanym do projektu:

1. Wniosek o dofinansowanie do instalacji OZE należy złożyć na odpowiednim formularzu udostępnionym przez Urząd Gminy wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie do 31.07.2019r.
Miejsce przyjmowania wniosków: pokój nr 6 w Urzędzie Gminy Adamów, ul. Generała Franciszka Kleeberga 5, 21-412 Adamów.

2. Wnioskodawca musi być mieszkańcem gminy i musi spełniać następujące kryteria:
a) być właścicielem nieruchomości zabudowanej i gruntowej na których planowany jest montaż instalacji – w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo);
b) posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub zgłoszenie zakończenia budowy – budynki, które aktualnie są na etapie zakończenia budowy muszą posiadać takie pozwolenie/zgłoszenie najpóźniej do dnia 31.12.2019r.;
c) nie może posiadać jakichkolwiek zaległości wobec Gminy w ramach zobowiązań finansowych z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, odbiór odpadów komunalnych itd.;

3. Wniosek zostanie przyjęty jeżeli mieszkaniec dostarczy łącznie z wnioskiem aktualne pozytywne badanie techniczne instalacji elektrycznej. Wyjątek – w przypadku budynków będących w trakcie budowy badanie techniczne instalacji elektrycznej może być dostarczone najpóźniej do 31.12.2019r.

4. Koszty podatku VAT nie stanowią wydatków kwalifikowalnych i nie będą objęte dofinansowaniem oraz będą pokryte przez mieszkańca gminy.
Stawka podatku VAT będzie wynosiła:
– 8% w przypadku instalacji montowanych wewnątrz lub na budynku mieszkalnym oraz
– 23% w przypadku instalacji montowanych poza budynkiem mieszkalnym (na gruncie, garażu, budynku gospodarczym itd.).

5. Koszty nie kwalifikowalne nie objęte dofinansowaniem zostaną ostatecznie wskazane w regulaminie konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą.

Realizacja zakładanych inwestycji przez Gminę Adamów uzależniona jest od uzyskania dofinansowania udzielanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Wniosek kolektory słoneczne …DOC

Wniosek instalacja fotowoltaiczna …DOC

Pełnomocnictwo …DOC

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30

Przydatne linki