KOLEKTORY SŁONECZNE, INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – rozpoczynamy nabór wniosków!

5 lipca 2019

Szanowni Państwo,
w związku z zamiarem wzięcia udziału w projekcie w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014-2020 Gmina Adamów ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji OZE (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne).
Oferowane dofinansowanie może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych (kwoty netto).

Ogólne informacje i wytyczne w zakresie naboru wniosków jakie należy spełnić aby zostać zakwalifikowanym do projektu:

1. Wniosek o dofinansowanie do instalacji OZE należy złożyć na odpowiednim formularzu udostępnionym przez Urząd Gminy wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie do 31.07.2019r.
Miejsce przyjmowania wniosków: pokój nr 6 w Urzędzie Gminy Adamów, ul. Generała Franciszka Kleeberga 5, 21-412 Adamów.

2. Wnioskodawca musi być mieszkańcem gminy i musi spełniać następujące kryteria:
a) być właścicielem nieruchomości zabudowanej i gruntowej na których planowany jest montaż instalacji – w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo);
b) posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub zgłoszenie zakończenia budowy – budynki, które aktualnie są na etapie zakończenia budowy muszą posiadać takie pozwolenie/zgłoszenie najpóźniej do dnia 31.12.2019r.;
c) nie może posiadać jakichkolwiek zaległości wobec Gminy w ramach zobowiązań finansowych z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, odbiór odpadów komunalnych itd.;

3. Wniosek zostanie przyjęty jeżeli mieszkaniec dostarczy łącznie z wnioskiem aktualne pozytywne badanie techniczne instalacji elektrycznej. Wyjątek – w przypadku budynków będących w trakcie budowy badanie techniczne instalacji elektrycznej może być dostarczone najpóźniej do 31.12.2019r.

4. Koszty podatku VAT nie stanowią wydatków kwalifikowalnych i nie będą objęte dofinansowaniem oraz będą pokryte przez mieszkańca gminy.
Stawka podatku VAT będzie wynosiła:
– 8% w przypadku instalacji montowanych wewnątrz lub na budynku mieszkalnym oraz
– 23% w przypadku instalacji montowanych poza budynkiem mieszkalnym (na gruncie, garażu, budynku gospodarczym itd.).

5. Koszty nie kwalifikowalne nie objęte dofinansowaniem zostaną ostatecznie wskazane w regulaminie konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą.

Realizacja zakładanych inwestycji przez Gminę Adamów uzależniona jest od uzyskania dofinansowania udzielanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Wniosek kolektory słoneczne …DOC

Wniosek instalacja fotowoltaiczna …DOC

Pełnomocnictwo …DOC

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki