Powołanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

31 października 2023

Zarządzenie Nr 69/23 Wójta Gminy Adamów z dnia 31 października 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Adamowie

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz zapisów Uchwały NR VI/46/2015 Rady Gminy Adamów z dnia 9 czerwca 2015 r.  w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Adamowie (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2015 r. poz. 2359), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się w skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Adamowie na kadencję 2023 – 2026 następujące osoby:

1) Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

  1. Celina Latoch – Ochotnicza Straż Pożarna w Adamowie;
  2. Jolanta Marczak – Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Adamów „Jedność”;
  3. Paweł Młodzikowski – Klub Biegacza V-Max Adamów;
  4. Aldona Wrzosek – Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Gułowskiej Róża

2) Przedstawiciele Rady Gminy Adamów:

  1. Jarosław Jan Biaduń;
  2. Dawid Kasprzak.

3) Przedstawiciele Wójta Gminy Adamów:

  1. Agnieszka Smolarz-Świerk;
  2. Tadeusz Osiński.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Gminy Adamów ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 66/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Adamowie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ Karol Ponikowski

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki