PROGRAM WSP脫艁PRACY NA ROK 2015

9 czerwca 2015

Rada Gminy Adamów Uchwa艂膮 Nr II/11/14 przyj臋艂a Program wspó艂pracy Gminy Adamów z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2015.

Link do aktu w dzienniku urz臋dowym rok 2015 poz. 253:
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=253

 

UCHWA艁A NR II/11/14
RADY GMINY ADAMÓW
z dnia 16 grudnia 2014 r.

 

w sprawie uchwalenia Programu wspó艂pracy Gminy Adamów z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, zm. poz. 1146) Rada Gminy uchwala, co nast臋puje:

§ 1. Uchwala si臋 Program wspó艂pracy Gminy Adamów z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2015, w brzmieniu okre艣lonym w za艂膮czniku do uchwa艂y.

§ 2. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwa艂a podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia.
 

Przewodnicz膮ca Rady Gminy

Krystyna Bujak

 

Urz膮d Gminy Adam贸w

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adam贸w
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wp艂aty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedzia艂ek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 艢roda : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Pi膮tek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki