PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2015

9 czerwca 2015

Rada Gminy Adamów Uchwałą Nr II/11/14 przyjęła Program współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Link do aktu w dzienniku urzędowym rok 2015 poz. 253:
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=253

 

UCHWAŁA NR II/11/14
RADY GMINY ADAMÓW
z dnia 16 grudnia 2014 r.

 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, zm. poz. 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Bujak

 

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha