Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

15 lipca 2020

Zarządzenie Nr 56/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 3b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782), w związku z uchwałą nr XV/97/12 Rady Gminy Adamów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Konorzatce,
zarządzam, co następuje:
§ 1
Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia.
§ 2
1. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu od dnia 15 lipca 2020 r.
2. Informację o zamieszczeniu wykazu, w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia, podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykaz nieruchomości

 

 

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki