Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

15 października 2019

Zarządzenie Nr 82/19

Wójta Gminy Adamów

z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696) oraz art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 3b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716), w związku z uchwałą nr XV/97/12 Rady Gminy Adamów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Konorzatce, uchwałą nr V/39/19 Rady Gminy Adamów z dnia  17 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, zarządzam, co następuje:

1

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia.

2

  1. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu od dnia 15 października 2019 r.

Informację o wywieszeniu wykazu, w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia, podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego.

4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki …PDF

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha