Zarządzenie Nr 12/19 Wójta Gminy Adamów

20 lutego 2019

Zarządzenie Nr 12/19 Wójta Gminy Adamów z dnia 19 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku w Gminie Adamów

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z ogłoszeniem w dniu 28 stycznia 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku w Gminie Adamów powołuję Komisję do przeprowadzenia tego konkursu w następującym składzie:

  1. Tadeusz Osiński                     – Przewodniczący Komisji,
  2. Agnieszka Smolarz-Świerk    – Członek Komisji,
  3. Justyna Mateńka                    – Członek Komisji,

§ 2.

Komisja na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy dokona otwarcia, oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Adamów

 /-/ Karol Ponikowski

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki