Zarządzenie Nr 14/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

3 lutego 2020

Zarządzenie Nr 14/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 3 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 poz. 688, 1570, 2020)) i Uchwały NR XV/108/19 Rady Gminy Adamów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonywania zadań publicznych przez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się: w Biuletynie Informacji Publicznej  (www.adamow.bip.lubelskie.pl), na stronie internetowej Urzędu (www.adamow.pl)  i zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Adamów

 /-/ Karol Ponikowski

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert …PDF

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w otwartym konkursie ofert

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów, ul. Gen. Franciszka Kleeberga 5, 21-412 Adamów, adamow@adamow.pl
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych, iod@adamow.pl lub listownie na adres administratora danych,
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688, ze zm.).
 1. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą posiadać wyłącznie upoważnione osoby oraz inne osoby stosownie do Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres adekwatny do kategorii archiwalnej akt, w których się znajdują.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
 6. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30

Przydatne linki