Zarządzenie Nr 23/21 Wójta Gminy Adamów z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

12 marca 2021

Zarządzenie Nr 23/21 Wójta Gminy Adamów z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wójt Gminy Adamów na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057) ogłoszeniem z dnia 22.02.2021 r. zaprosił do zgłaszania się osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej, do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Adamów w roku 2021. Do dnia składnia kandydatur tj. 10 marca 2021 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie.

            Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020 poz. 1057) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ogłoszonego Zarządzeniem 11/21 Wójta Gminy Adamów z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury  fizycznej, w następującym składzie:

  1. Tadeusz Osiński                   – przewodniczący komisji
  2. Agnieszka Smolarz-Świerk – członek komisji
  3. Aneta Grzechnik                  – członek komisji

§ 2. Do zadań komisji należy:

  1. analiza formalna i merytoryczno-finansowa zawartości ofert, w tym uzasadnienie w przypadku oddalenia ofert;
  2. przedłożenie Wójtowi Gminy Adamów wykazu najkorzystniejszych ofert;
  3. zatwierdzenie protokołu prac Komisji, pod którym podpisują się osoby uczestniczące w posiedzeniu Komisji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Adamów

 /-/ Karol Ponikowski

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki