Zarządzenie Nr 3/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

16 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 3/18
Wójta Gminy Adamów
z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.) i Uchwały Rady Gminy Adamów Nr XXX/217/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Adamów w 2018 roku.
  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonywania zadań publicznych przez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
  3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się: w Biuletynie Informacji Publicznej  (www.adamow.bip.lubelskie.pl), na stronie internetowej Urzędu (www.adamow.pl)  i zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Adamów
/-/ Sławomir Skwarek

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 15 stycznia 2018 r. …PDF

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha