Zarządzenie Nr 3/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

16 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 3/18
Wójta Gminy Adamów
z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.) i Uchwały Rady Gminy Adamów Nr XXX/217/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Adamów w 2018 roku.
  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonywania zadań publicznych przez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
  3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się: w Biuletynie Informacji Publicznej  (www.adamow.bip.lubelskie.pl), na stronie internetowej Urzędu (www.adamow.pl)  i zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Adamów
/-/ Sławomir Skwarek

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 15 stycznia 2018 r. …PDF

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki