ZARZĄDZENIE NR 32/16 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z DNIA 22 KWIETNIA 2016 R.

27 kwietnia 2016

Zarządzenie Nr 32/16
Wójta Gminy Adamów
z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pt. „V Półmaraton Tradycji”

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.) oraz art.30 ust. 2 pkt. 4 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pt. „V Półmaraton Tradycji” z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej postanawia się udzielić wsparcia Klubowi Biegacza V-max Adamów w jego realizacji.

§ 2.

Na wsparcie realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 1 udziela się dotacji celowej w kwocie 5000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy zł.)

§ 3.

Realizacja zadania publicznego, o którym mowa w § 1 nastąpi zgodnie z zakresem rzeczowym i finansowym określonym w ofercie realizacji zadania stanowiącej załącznik do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Gminy Adamów ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Adamów
 /-/ Sławomir Skwarek

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha