Zarządzenie nr 80/17 Wójta Gminy Adamów z dnia 17 października 2017 r.

20 października 2017

Zarządzenie nr 80/17

Wójta Gminy Adamów

z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVI/242/10 Rady Gminy Adamów z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2010.146.2452) zarządzam co następuje:

ogłaszam:

§ 1

  1. Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
  2. Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w kwestii programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.
  3. Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem programu na stronie internetowej Gminy Adamów (www.adamow.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.adamow.bip.lubelskie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów.

§ 2

Konsultacje rozpoczynają się z dniem 23 października i trwają do 7 listopada 2017 r.

§ 3

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji można zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy Adamów – ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: t.osinski@adamow.pl z dopiskiem: „Konsultacje”. Formularz konsultacji stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się pełnomocnikowi gminy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Wójt Gminy Adamów
/-/ Sławomir Skwarek   

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK … PDF

FORMULARZ KONSULTACJI …DOC

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30

Przydatne linki