Zawiadomienie IX zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

10 czerwca 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na dzień 14 czerwca 2019 r. /piątek/ na godzinę 13:30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Adamowie IX zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad VIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Raport o stanie Gminy za 2018 rok.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy.
 9. Sprawozdanie finansowe Gminy Adamów za 2018 rok wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian w funduszu jednostki.
 10. Przedstawienie:
 • uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy za 2018 rok i wystąpienia z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok,
 • uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium,
 • uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania przedłożonych przez Wójta Gminy Adamów sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 1. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,
 • w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
 • w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gimnazjum im. Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” w Adamowie,
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Adamowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie,
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionów Chłopskich w Adamowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 2. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

     /-/ Anna Bartosiewicz

Transmisja : IX Sesja Rady Gminy Adamów

Sesja Rady Gminy Adamów na żywo:

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30

Przydatne linki