Zawiadomienie V zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

11 stycznia 2019

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 17 stycznia 2019 r. /czwartek/ na godzinę 1400 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminny w Adamowie V zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad IV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
 7. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych,
 8. w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021,
 9. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019-2023,
 10. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Adamów,
 11. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Adamów,
 12. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
 13.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
 14. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
 15. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
 16. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 17. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 19. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Anna Bartosiewicz

LINK: https://youtu.be/CUBvBuiftZ4

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30

Przydatne linki