Gospodarka wodno-ściekowa

10 lipca 2023

Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 877) gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym każdy właściciel/ użytkownik nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków, powinien złożyć aktualne zgłoszenie do ww. ewidencji. Zgłoszenia powinien dokonać właściciel lub użytkownik nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

 

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Adamów ul. Kleeberga 5 – pok. nr 5

 

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków gmina przeprowadzi kontrolę posesji w celu ustalenia danych technicznych posiadanego zbiornika/przydomowej oczyszczalni ścieków oraz sposobu postępowania z powstającymi nieczystościami ciekłymi.

 

Druki zgłoszeń dostępne są:

– w Urzędzie Gminy Adamów, pokój nr 5,

– do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem,

– na stronie adamow.pl w zakładce „Gospodarka wodno-ściekowa”

– u sołtysów

 

Informujemy również, iż właściciel/użytkownik nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Adamów, a także do posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizację tej umowy.

Właściciele i użytkownicy nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić niezwłocznie!!!

 

Ponadto, w związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy gmina ma obowiązek prowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie zawartych umów na usługi opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi i częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków odbywała się będzie raz na 2 lata w każdym gospodarstwie domowym, które nie jest podłączone do kanalizacji sanitarnej.

Przypominamy, że podczas kontroli, zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników p.o.ś. i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie zawartych umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Do pobrania:

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i p.o.ś.

Usługi opróżniania i wywozu mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Adamów.

Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Adamów:

  1.  Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Spółka z o.o., Cmentarna 93, 21-412 Adamów.