II zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

23 listopada 2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ zwołuję na dzień 29 listopada 2018 r. (czwartek) na godzinę 1500 II zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu obrad I sesji Rady Gminy,
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności,
 5. Interpelacje i wnioski radnych,
 6. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów,
 • w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Adamów,
 • w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy,
 • w sprawie wskazania Wiceprzewodniczących Rady Gminy Adamów
  do wydawania polecenia wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy oraz określania zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku, gdy podróż służbowa radnego Rady Gminy odbywa się pojazdem nie będącym własnością gminy,
 • w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Rady Gminy Adamów,
 • w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów,
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Adamów,
 • w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 • w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
 • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na rok 2019,
 • w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Adamów,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
 1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,
 2. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Adamów

          /-/ Anna Bartosiewicz     

 

Sesja na żywo tutaj https://youtu.be/Ez7lPuRazfo

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki