II zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

23 listopada 2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ zwołuję na dzień 29 listopada 2018 r. (czwartek) na godzinę 1500 II zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu obrad I sesji Rady Gminy,
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności,
 5. Interpelacje i wnioski radnych,
 6. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów,
 • w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Adamów,
 • w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy,
 • w sprawie wskazania Wiceprzewodniczących Rady Gminy Adamów
  do wydawania polecenia wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy oraz określania zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku, gdy podróż służbowa radnego Rady Gminy odbywa się pojazdem nie będącym własnością gminy,
 • w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Rady Gminy Adamów,
 • w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów,
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Adamów,
 • w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 • w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
 • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na rok 2019,
 • w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Adamów,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
 1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,
 2. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Adamów

          /-/ Anna Bartosiewicz     

 

Sesja na żywo tutaj https://youtu.be/Ez7lPuRazfo

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha