Informacja Wójta Gminy Adamów – Program Ochrony Środowiska

30 lipca 2018

Wójt Gminy Adamów działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017r.poz.1405) informuje o możliwości składaniu uwag i wniosków do projektu  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Adamów na lata 2018 – 2020 z perspektywą do 2024 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r.

Z programem i prognozą można zapoznać się tutajProgram Ochrony Środowiska …PDF  , Prognoza Oddziaływania na Środowisko … PDF,  lub w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Adamów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do Wójta Gminy Adamów w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pok. nr 4 Urzędu Gmina Adamów luba za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres adamow@adamow.pl.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha