Informacja Wójta Gminy Adamów – Program Ochrony Środowiska

30 lipca 2018

Wójt Gminy Adamów działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017r.poz.1405) informuje o możliwości składaniu uwag i wniosków do projektu  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Adamów na lata 2018 – 2020 z perspektywą do 2024 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r.

Z programem i prognozą można zapoznać się tutajProgram Ochrony Środowiska …PDF  , Prognoza Oddziaływania na Środowisko … PDF,  lub w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Adamów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do Wójta Gminy Adamów w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pok. nr 4 Urzędu Gmina Adamów luba za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres adamow@adamow.pl.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki