Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2022 r.

12 kwietnia 2023

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022

Roczny Program współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 przyjęty został Uchwałą NR XXXIV/254/21 Rady Gminy Adamów z dnia 25 listopada 2021 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 3 grudnia 2021 r., poz. 5358.

Projekt rocznego programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Zarządzenie nr 67/21 Wójta Gminy Adamów z dnia 12 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Zarządzenie opublikowano w dniu 14 października 2021 r., poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej UG  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Adamowie. Termin rozpoczęcia  konsultacji określono na dzień 15 października, a zakończenia na dzień 29 października 2021 r.

Konsultacje zaplanowano w formie pisemnej opinii z użyciem dostępnych  formularzy, stanowiących załączniki do przedmiotowego Zarządzenia. Projekty konsultowanych dokumentów zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej (www.adamow.bip.lubelskie.pl), na stronie internetowej gminy (www.adamow.pl) oraz w siedzibie Urzędu. Informację o konsultacjach wraz z projektami programów wysłano również drogą elektroniczną do organizacji.

Wykaz zarejestrowanych organizacji pozarządowych działających w 2022 r. na terenie naszej gminy stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Za konsultacje społeczne Programu odpowiadał Pełnomocnik gminy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostało opublikowane na stronach internetowych oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu gminy w dniu 15 listopada 2021 r.

 

Sprawozdanie za rok 2022 …PDF

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki