Uzupełniające wybory ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach

10 lutego 2020

Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach zwrócił się do Rady Gminy Adamów z prośbą o przeprowadzenie wyborów uzupełniających 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach do orzekania w sprawach cywilnych  na kadencję lat 2020-2023

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników

 1. Na jakiej podstawie prawnej odbywa się rekrutacja i wybory ławników?

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.)

 1. Kto może zostać ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działaność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 1. Kto nie może zostać ławnikiem?

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

 1. Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
1. prezesi właściwych sądów,
2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych
3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

 1. Wymagane dokumenty

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, wraz z dokumentami wystawionymi nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 • Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego można pobrać w Urzędzie Gminy Adamów, pokój Nr 10 w godzinach od 8.00 do 16.00 lub ze strony www.adamow.bip.lubelskie.pl

 1. Do kiedy można zgłaszać kandydatów na ławników?

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 6 marca 2020 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do rady gminy po 6 marca br., a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w Urzędzie Gminy Adamów, pokój Nr 10 w godzinach 8.00 – 15.30.

 1. Opłaty

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Dokumenty są dostępne na stronie  Biuletynu Inforamacji Publicznej …

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30

Przydatne linki